Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC HIỆN NAY

Mục tiêu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là làm suy giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy Chính quyền của Nhà nước, dần dần đi đến thay đổi đường lối chính trị theo những mưu đồ của họ. Thực hiện mục tiêu đó, họ không từ một thủ đoạn, một lĩnh vực cụ thể nào. Giáo dục và Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định tiến trình phát triển lâu dài của đất nước, không những thế, nó còn tác động đến mọi gia đình, mọi con người trong xã hội. Do đó, đây là lĩnh vực các thế lực thường xuyên tìm cách tác động theo mục đích của “Diễn biến hòa bình”.
Nhận thức được vị trí, vai trò đặc biệt của Giáo dục và Đào tạo, toàn Đảng, toàn dân ta đã cùng nhau chăm lo, xây dựng một nền giáo dục đại chúng, nhân văn và tương đối phát triển. Tuy nhiên, trước những đổi thay nhanh chóng của kinh tế - xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, việc phải đổi mới và thường xuyên đổi mới Giáo dục và Đào tạo là tất yếu. Trước tình hình đó, Đảng đã ban hành Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Nghị quyết này, các ngành, các cấp, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực cải cách, đổi mới mọi khâu, mọi cấp học.
Nhờ có một nền giáo dục phát triển mà đất nước ta đổi mới thành công và đang từng bước khẳng định vị thế trong quá trình hội nhập với thế giới. Những thành quả đạt được của giáo dục Việt Nam qua các cuộc thi học sinh giỏi, thi Olympic các môn; sự thành công của nhiều học giả, nhiều nhà khoa học người Việt trên thế giới đã chứng minh điều đó. Trong một hệ thống giáo dục rộng lớn, phát triển đa diện, không tránh khỏi có những sai lầm. Nhất là trong thời đại mọi yếu tố đều phát triển rất nhanh, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, thì điều đó càng khó tránh khỏi. Cho nên một số lỗi, một số khuyết điểm của cả giáo viên và học sinh, một số sai sót trong các khâu của giáo dục không thể đổ lỗi cho cả hệ thống. Do đó cần cảnh giác với một số luận điểm của các thế lực thù địch lợi dụng việc cải cách, đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo để thực hiện mưu đồ của chúng./.

1 nhận xét:

  1. Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của chúng.

    Trả lờiXóa