Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CẤP ỦY VÀ CHỈ HUY CÁC CẤP ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC QUÂN ĐỘI

Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến hiệu quả công tác xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức quân đội trong tình hình mới. Thực tiễn chỉ ra, khi nào và ở đâu cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhận thức toàn diện, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của quân đội thì hoạt động lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chỉ huy đối với trí thức mới có hiệu quả và đội ngũ trí thức mới thực sự phát huy toàn bộ khả năng tư duy, năng lực sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào sự trưởng thành của đơn vị, của quân đội. Do vậy, ở mỗi cấp, mỗi đơn vị, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trên cơ sở đặc điểm nhiệm vụ cụ thể và chất lượng đội ngũ trí thức của đơn vị.
Cấp ủy và chỉ huy các cấp cần xác định công tác trí thức là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức, trong quản lý, sử dụng trí thức nên nghiên cứu, thực hiện các phương thức phù hợp, tránh việc áp dụng một cách máy móc cách quản lý hành chính để phát huy cao nhất năng lực cống hiến của trí thức.
Thực hiện tốt vấn đề này cơ sở để xây dựng và hoàn thiện môi trường công tác thuận lợi giúp trí thức quân đội công tác, rèn luyện và cống hiến, trưởng thành.

1 nhận xét: