Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, KHÓA XII CỦA HỘI PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp trong toàn quân cần tiếp tục tiến hành tốt một số nội dung, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp cần thường xuyên bám sát chỉ đạo của trên, tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị nội dung công tác và phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội gắn với thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sát sao, liên tục, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên.
Hai là, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt Hội để phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi hội viên trong học tập, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực cống hiến tài năng, trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, hội viên; chú trọng tuyên truyền, giáo dục gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, cán bộ Hội Phụ nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.
Năm là, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đánh giá khách quan, công tâm, chính xác thành tích cá nhân, tập thể; đôn đốc, nhắc nhở với những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, qua loa, hình thức. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Hội, hội viên hằng năm.

1 nhận xét: