Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Để bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ trí thức quân đội thực sự đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số vấn đề cơ bản sau:
Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.
Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cấp ủy và chỉ huy các cấp đối với đội ngũ trí thức.
Ba là, chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức quân đội gắn với hệ thống chính sách trọng dụng, đãi ngộ hợp lý.
Bốn là, thường xuyên phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, tự phấn đấu, tự rèn luyện của đội ngũ trí thức quân đội. 
Kế thừa truyền thống hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức quân đội là vấn đề cơ bản, quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

1 nhận xét: