Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC QUÂN ĐỘI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trí thức quân đội là một bộ phận cấu thành quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã chỉ rõ: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”. Xét về cơ cấu, đội ngũ trí thức quân đội bao gồm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong hệ thống học viện, nhà trường quân sự, các trung tâm, viện nghiên cứu chuyên ngành của quân đội… có trình độ học vấn đại học, sau đại học; có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, có thể nói, với những ưu thế về trình độ học vấn, năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, trình độ quản lý chỉ huy… đội ngũ trí thức quân đội thực sự là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân “Vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta trực tiếp là Quân ủy Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức quân đội. Với việc ban hành Nghị quyết số 93/NQ-ĐUQSTWW về tiếp tục đổi mới công tác đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và xây dựng nhà trường chính quy và Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTWW về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương đã tạo bước chuyển biến về chất trong công tác giáo dục - đào tạo cán bộ quân đội.
Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí thức quân đội đã có bước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng. Số cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cũng như số lượng giáo sư, phó giáo sư của quân đội đã không ngừng tăng lên. Đặc biệt, toàn quân đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen các cấp về thành tích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Phần đông đội ngũ trí thức quân đội luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có xu hướng nghề nghiệp rõ ràng; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, gắn bó với quân đội và đơn vị; có trình độ tri thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao. Nghị quyết Trung ương 7 khóa X khẳng định: “Ðội ngũ trí thức trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là lực lượng nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

1 nhận xét: