Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phụ nữ Quân đội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả với nhiều phong trào, mô hình cụ thể và đạt hiệu quả thiết thực.
Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân, việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2016 - 2021 của cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
Ban (trợ lý) công tác phụ nữ và Ban Chấp hành các Hội Phụ nữ trong toàn quân luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và các tiêu chí “bốn tốt”. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, tổ chức phụ nữ các cấp thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền (sinh hoạt hội viên, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, thi tìm hiểu, giao lưu nghệ thuật,…), tạo sự hấp dẫn, thuyết phục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm của mỗi hội viên trong suy nghĩ, lời nói, hành động, ứng xử hằng ngày. Đồng thời, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm ảnh hưởng tới hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, xây dựng người phụ nữ Quân đội phát triển toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tổ chức Hội Phụ nữ trong toàn quân luôn bám sát đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”; “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”; “Tiết kiệm của bản thân để phần người khó”; “Mỗi tuần (ngày, tháng) một việc tốt”; “Nói lời hay, làm việc tốt”... Ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chị em phụ nữ luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy; tích cực học tập và làm theo phong cách, tác phong làm việc của Bác, không ngừng rèn luyện nâng cao sức khỏe, trình độ; tham gia huấn luyện, diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chấp hành tốt chế độ trực ban, trực nghiệp vụ. Vận dụng sáng tạo các mô hình, điển hình là: “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, “Trạm là nhà, đường dây là trận tuyến”, “Phiên ban, kíp ban kiểu mẫu”, “Phụ nữ Thông tin làm theo lời Bác”, “Sáng tạo huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Bát nước thao trường”… góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.
Có thể nói, trên khắp các lĩnh vực hoạt động của phụ nữ Quân đội đều có những mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng1. Mỗi mô hình, mỗi phương thức là một kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao đóng góp vào kinh nghiệm nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ trong thời kỳ mới.

1 nhận xét: