Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trong hơn 30 năm đổi mới đất nước, Quân đội nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, cả trên không, trên biển, biên giới và nội địa, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc. Đồng thời, tích cực triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ, đối ngoại quốc phòng... Đời sống, sinh hoạt của bộ đội ngày càng được cải thiện; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ngày càng được nâng lên.
Toàn quân đã chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, thắt chặt tình đoàn kết “Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”1; tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng nhân dân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn quán triệt, thực hiện tốt phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đã có nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn gương mẫu đi đầu, chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

1 nhận xét: