Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

TƯ TƯỞNG "TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA LÊNIN" - GIÁ TRỊ LỊCH SỬ

Tư tưởng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin có giá trị thực tiễn lịch sử to lớn. Trước hết là công phá tư duy cũ về Tổ quốc - tư duy đã kìm giữ các giai cấp, tầng lớp xã hội bị áp bức trong khuôn khổ “bảo vệ Tổ quốc tư sản”, để các Đảng cộng sản không ủng hộ các nhà nước tư sản trong cuộc chiến tranh đế quốc, mà kiên quyết trong hành động cách mạng lật đổ các chế độ chuyên chế phong kiến và tư sản. Có thể nói không có quan niệm đó của Lênin thì khó có thể ra đời chính thể cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga, sản phẩm của cuộc cách mạng Tháng Mười năm 1917.
Với quan niệm thống nhất Tổ quốc với chế độ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng bảo vệ đất nước, đã phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở cố kết chặt chẽ các dân tộc trong liên bang với tuyệt đại đa sô nhân dân lao động, nòng cốt là liên minh giai cấp vô sản với nông dân nghèo dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản mà đứng đầu là Lênin. Đó là một nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để nước Nga có sức mạnh giữ vững được chính quyền Xô Viết non trẻ, bị thù trong giặc ngoài tấn công uy hiếp. Chiến thắng vang dội toàn cầu của nhân dân Liên Xô trong đại chiến thế giới thứ II cứu tổ quốc mình và nhân loại khỏi tai họa phát xít càng biểu hiện giá trị thực tiễn của quan niệm về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin.

1 nhận xét: