Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Một là, lợi dụng niềm tin tôn giáo để hướng tín đồ vào các hoạt động chống đối cách mạng. Chúng dương các chiêu bài “tự do tôn giáo”, “vì lợi ích của giáo hội”, “bảo vệ đạo pháp”, “bảo vệ chức sắc” để lôi kéo tín đồ tham gia trực tiếp vào các hoạt động chống đối cách mạng như biểu tình, gây rối, tham gia bạo động chính trị. Đồng thời, biến họ thành những tấm lá chắn để bảo vệ chúng trước sự đấu tranh xử lý của cơ quan chức thực thi pháp luật. Mặt khác, chúng tăng cường sinh hoạt tôn giáo, củng cố đức tin, nắm quần chúng tín đồ, tách họ ra khỏi ảnh hưởng của Đảng, chính quyền địa phương và dần dần làm cho họ trở thành lực lượng chính trị đối lập.
Hai là, lợi dụng tổ chức giáo hội, biến nó trở thành công cụ thực hiện âm mưu và hoạt động chống đối cách mạng. Với các tổ chức giáo hội hợp pháp thì chúng tìm cách thao túng, lũng đoạn, thâu tóm quyền lực và hướng lái nó đi chệch đường lối tiến bộ đã được xác định. Đồng thời, dưới danh nghĩa giáo hội để đấu tranh đòi yêu sách và xúc tiến những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mặt khác, chúng tìm cách phục hồi tổ chức giáo hội cũ, thành lập tổ chức giáo hội mới đối lập để thực hiện mưu đồ lợi dụng tôn giáo phá hoại cách mạng. Thậm chí chúng cấu kết với nhau để hình thành các tổ chức “liên tôn” nhằm có thể lôi kéo đông đảo chức sắc, quần chúng tín đồ ở nhiều tôn giáo khác nhau vào hoạt động chống đối.
Ba là, lợi dụng quan hệ tôn giáo để móc nối với các thế lực thù địch ở nước ngoài. Sử dụng các mối quan hệ của các tổ chức tôn giáo để tìm kiếm sự viện trợ về kinh tế, hậu thuẫn về tinh thần, thống nhất đường hướng và “quốc tế hoá” hoạt động chống đối của chúng. Khi đó, tính chất nguy hiểm và sức chống phá của chúng sẽ tăng lên gấp bội.
Bốn là, lợi dụng giáo lý, giáo luật, sinh hoạt của các tôn giáo để kích động tín đồ chống lại chính sách của Đảng và Nhà nước. Các tôn giáo đều có giáo luật, giáo lý, các qui định cụ thể về việc tín đồ đến các cơ sở thờ tự của tôn giáo mình theo để hành lễ, nghe giảng về kinh kệ, về đạo pháp… Các linh mục, mục sư thay Chúa Trời giảng Kinh Thánh trong các ngày hành lễ; các Hòa thượng, thượng tọa, tăng ni thay mặt Đức Phật giảng về kinh kệ, Phật pháp… Đó là những điều cơ bản về giáo lý, giáo luật của tôn giáo, các thế lực thù địch hiểu rất rõ điều đó, chúng ra sức lợi dụng vấn đề này để dễ bề kích động, chống phá, lôi kéo các chức sắc, tín đồ tôn giáo chống đối chính quyền.
Năm là, lợi dụng những sơ hở thiếu sót của chính quyền trong việc thực hiện chính sách tôn giáo để chống đối. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc về đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để kích động tư tưởng bất mãn, chống đối chính quyền. Đẩy mạnh hoạt động tôn giáo trái pháp luật và bành trướng phát triển lực lượng. Đồng thời, thu thập cung cấp cho các thế lực thù địch nước ngoài để lấy đó làm bằng chứng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Nhà nước ta.
Quá trình thực hiện, các thế lực thù địch đã móc nối, liên kết chặt chẽ giữa đối tượng ở trong nước với những đối tượng ở nước ngoài. Trong đó, đối tượng nước ngoài, thường giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo, tài trợ và hậu thuẫn cho đối tượng ở trong nước. Đối tượng cốt cán ở trong nước chủ yếu là các chức sắc có âm mưu và hoạt động chống đối cách mạng, trực tiếp triển khai, thực hiện âm mưu, ý đồ lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch ở nước ngoài.
Âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống cách mạng nước ta của các thế lực thù địch vô cùng thâm độc, tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, dễ làm cho quần chúng nhân dân dao động, mất cảnh giác, không nhận diện được sự chống phá của địch. Điều đó, làm cho việc đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta càng trở nên khó khăn, phức tạp. Vì vậy,  phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh trên mọi mặt trận, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét