Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

VIỆT NAM HIỆN NAY CÓ NHẤT THIẾT PHẢI THỰC HIỆN ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP?

Hiện nay trước việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân của Đảng và nhân dân ta, các thế lực phản động, thù địch cho rằng chế độ một đảng là độc đoán, chuyên quyền nên dẫn đến tham nhũng, lãng phí… Vì vậy, Việt Nam nhất thiết phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thì mới có dân chủ, thì đất nước mới phát triển.
Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái phản động vì: Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn thể nhân dân. Đảng Cộng sản Việt nam ra đời vừa tuân theo quy luật chung, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của Việt Nam, giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc. Vào những thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu XX, cả nước ta chìm trong lầm than nô lệ của thực dân Pháp. Nhiều phong trào yêu nước đã xuất hiện tuy thể hiện được ý chí quật cưường xả thân vì độc lập dân tộc, nhưng đều rơi vào bế tắc về đường lối. Trong bối cảnh đó dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin Đảng ta được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh tổ chức rèn luyện và lãnh đạo đã lãnh đạo cách mạng việt Nam tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ và đã giành được độc lập dân tộc bằng cách mạng tháng Tám năm 1945, tiếp theo đó là lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thu giang sơn về một mối. Trong những năm tháng gian khổ đó của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tuyệt nhiên không có một đảng phái chính trị nào chia sẻ những khó khăn gian khổ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó cũng khẳng định rằng chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ sức đảng đương và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.
Bước vào thời kỳ hòa bình hàn gắn vết thương chiến tranh ổn định và khôi phục đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn sau chiến tranh, hăng say lao động sản xuất hàn gắn lại những vết thương do chiến tranh để lại để từng bước phát triển đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Trong những giai đoạn khó khăn đó cũng tuyệt nhiên không có một đảng phái chính trị nào gánh vác trách nhiệm cùng Đảng Cộng sản việt Nam trên con đường khôi phục đất nước.
Trong điều kiện hiện nay trước xu thế hội nhập, mở cửa để phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời thực hiện đường lối đổi mới trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đường lối đó đã phát huy tốt hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã dần thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển vươn lên một cách ngoạn mục. Đời sống nhân dân từ chỗ đói ăn nay đã vươn lên có cuộc sống khá giả, tình hình chính trị – xã hội luôn ổn định, vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Tuy nhiên trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường thì mặt trái của nó cũng tác động không nhỏ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó tác động tiêu cực đến cả một bộ phân cán bộ đảng viên dẫn đến tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về mặt chính trị, tư tưởng, một số cán bộ đảng viên đã tự diến biến, tự chuyển hóa. Đây chính là cơ hội để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng chống phá, là lý do để chúng đưa ra quan điểm Việt Nam phải thực hiện đan nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Nhận thức rõ những thách thức đó, Đảng ta đã nghiêm túc kiểm điểm và đưa ra các biện pháp đấu tranh rất quyết liệt để đẩy lùi nghững nguy cơ đó. Thực tế qua việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết khác của Đảng kết quả thu được là rất to lớn, tình trạng suy thoái tự diến biến, tự chuyển hóa cùng tình trạng tham nhũng lãng phí đã dần được khắc phục. Dưới sự lãnh đạo cương quyết đúng đắn của Đảng đất nước tiếp tục có bước phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, nòng tin của nhân dân đối với Đảng được nâng cao.
Những kết quả đạt được đó cho thấy chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay mới đủ sức, đủ điều kiện để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tất cả mọi quan điểm cho rằng Việt Nam cần thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập đều là sai lầm và đều dẫn dắt dân tộc ta đi vào con đường rối rắm, tan rã như một số nước trong khu vực và trên thế giới hiện nay./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét