Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

ĐOÀN KẾT DÂN TỘC – MỘT TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Đoàn kết là hợp nhiều người thành một khối vững chắc, cùng một lòng, một dạ nhất trí với nhau, là sự ủng hộ các phong trào, các tổ chức hoặc cá nhân trên cơ sở quan điểm và lợi ích gần nhau hoặc thống nhất. Như vậy, có thể thấy, đoàn kết là sự cố kết, liên kết, gắn bó, chung sức đồng lòng giữa các cá nhân, các tổ chức, các cộng đồng người tạo thành một khối cộng đồng vững chắc trên cơ sở sự tương đồng, thống nhất về quan điểm, lợi ích nhằm đạt đến mục tiêu chung mà các thành viên của khối cộng đồng hướng đến. Đoàn kết diễn ra với các qui mô, cấp độ, nội dung và hình thức khác nhau như: đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, giai cấp; đoàn kết gia đình, dòng họ, làng bản, dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc gia, đoàn kết quốc tế. Trong quốc gia đa dân tộc, đoàn kết dân tộc là đoàn kết giữa các tộc người trong nước thành một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo, quản lý của các đảng, nhà nước cầm quyền nhằm thực hiện mục tiêu, lợi ích chung.

Đoàn kết các dân tộc ở Việt Nam là sự gắn bó, cố kết, xích lại gần nhau, có trách nhiệm với nhau giữa các dân tộc thiểu số, giữa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, giữa đồng bào các dân tộc với các tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị ở một khu vực cũng như trên cả nước nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn kết các dân tộc là một truyền thống quý báu, tạo nên sức mạnh vô địch của nhân dân các dân tộc Việt Nam trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nhờ đó, các dân tộc Việt Nam đã vượt qua những thử thách cam go trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc, trong chinh phục thiên nhiên, lao động sản xuất, xây dựng đất nước. Truyền thống cao đẹp ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nâng lên một tầm cao mới, là một trong những yếu tố góp phần quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, 54 dân tộc nước ta không phân biệt đa số hay thiểu số, đã và đang cùng chung sức đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét