Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

THẤY ĐÚNG PHẢI BẢO VỆ, THẤY SAI PHẢI ĐẤU TRANH

Hiện tượng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh đã và đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và được Đảng ta xác định là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Để khắc phục tình trạng này, mới đây Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung nội dung này vào Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Chúng ta đều biết, cái đúng, cái tốt luôn là chất liệu làm nên giá trị tốt đẹp của cuộc sống mà con người hướng tới. Trong cuộc sống hàng ngày. Cái đúng được bảo vệ, phát huy; cái sai được đấu tranh, ngăn chặn thì cuộc sống mới bình yên, hạnh phúc, xã hội mới phát triển phồn vinh

Tuy nhiên trong thực tế công tác xây dựng Đảng thời gian vừa qua, có không ít đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không dám đấu tranh với những cái sai, ủng hộ cái đúng. Những biểu hiện trên đã làm suy giảm sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Do vậy, việc Đảng ta quy định rõ việc đảng viên không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu xa rời quần chúng trong những điều đảng viên không được làm là hết sức cần thiết.

Việc bổ sung nội dung “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” trong Quy định 37 là sự cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vấn đề là làm sao nhận diện đúng và tập trung khắc phục trên cơ sở xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có các hành vi sai phạm, tiêu cực để tạo ra niềm tin, khí thế đấu tranh, từ đó đẩy lùi sự thờ ơ, vô cảm.

Thấy đúng không bảo vệ, dẫn tới phủ định cái đúng, việc làm đúng trong thực tiễn; thấy sai không đấu tranh là dung dưỡng cho cái sai, việc làm sai trong cuộc sống, làm cho chuẩn mực bị sai lệch, hiệu quả công việc không cao, thậm chí hỏng việc, thất bại. Vì vậy, mỗi đảng viên, mỗi tổ chức Đảng phải thực hiện nghiêm túc Quy định 37, đấu tranh mạnh mẽ với cái sai, tích cực bảo vệ cái đúng, làm tốt nội dung này chắc chắn sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và củng cố thêm niềm tin của Nhân Dân vào sự lãnh đạo của Đảng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét