Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Việt Nam là quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo. Xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, Đảng ta khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định công tác tôn giáo (CTTG) là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy khóa IX của Đảng chỉ rõ: Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Quân đội nhân dân Việt Nam là một thành tố của hệ thống chính trị nước ta, có chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Từ truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và chức năng nhiệm vụ của quân đội cách mạng, quân đội của dân, do dân và vì dân, đặt dước sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta có vị trí, vai trò quan trọng, trách nhiệm lớn  trong tham gia thực hiện CTTG của Đảng, Nhà nước hiện nay. Trong quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, với đồng bào các tôn giáo. Do đó, quân đội tham gia thực hiện CTTG là vinh dự, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của quân đội đối với đồng bào các tôn giáo, thể hiện mối quan hệ quân dân “cá nước”, thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Hơn nữa, cán bộ, chiến sĩ trong quân đội là con em của đồng bào các dân tộc, tôn giáo cả nước. Quân đội tham gia thực hiện CTTG của Đảng và Nhà nước là thực hiện chức năng của đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Mặt khác, quân đội tham gia thực hiện CTTG cũng chính là tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội trên địa bàn vùng tôn giáo vững mạnh. Bởi thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực trong tham gia thực hiện CTTG, quân đội không chỉ góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, giúp đồng bào các tôn giáo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, mà còn củng cố mối quan hệ mật thiết với chính quyền và nhân dân địa phương, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Những yếu tố đó là cơ sở và điều kiện thuận lợi để quân đội hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình và xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt.

Cùng với đó, tình hình tôn giáo ở nước ta hiện còn tiềm ẩn phức tạp. Quân đội tham gia thực hiện CTTG đã góp phần đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá ta của các thế lực thù địch. Bởi vậy, toàn quân đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh, luật... về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định: “Thực hiện công tác tôn giáo là nhiệm vụ chính trị của quân đội, các cấp, các ngành, của mọi quân nhân”. Cấp ủy, tổ chức chỉ huy các cấp trong quân đội đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thống nhất triển khai tham gia thực hiện CTTG của Đảng, Nhà nước đến các đơn vị cơ sở. Từ nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao đối với vấn đề tôn giáo và CTTG ở nước ta, các cơ quan, đơn vị quân đội đã chủ động, tích cực phát huy vai trò trong tham gia thực hiện CTTG, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét