Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết nên các luận điểm hết sức sâu sắc về đoàn kết dân tộc. Trước hết, Người khẳng định: Nước ta có nhiều dân tộc, đấy là điểm tốt. Theo Người, đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh vô địch, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bởi vì: Cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người; muốn cách mạng thành công “thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mạng”. Hồ Chí Minh đúc kết chân lý: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Người coi đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam và chỉ rõ: Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc. Người căn dặn: Nhờ đoàn kết tranh đấu của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh em ruột thịt một nhà, không còn có sự phân chia nòi giống, tiếng nói gì nữa. Trước kia các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa. Song, đoàn kết dân tộc phải tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông, trong Mặt trận dân tộc Thống nhất do Đảng lãnh đạo; đảm bảo thống nhất và hài hòa giữa lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích chung của cách mạng và lợi ích của đồng bào các dân tộc.

Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc phải trên cơ sở đảm bảo bình đẳng, tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người viết: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia rai hay Ê đê, Xê đăng hay Ba na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn Tổ quốc và để ủng hộ Đảng, Nhà nước. Người nêu rõ: Đồng bào tất cả các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ, phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà, để cùng nhau xây dựng Tổ quốc chung, xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho tất cả các dân tộc được hạnh phúc, ấm no. Người cũng luôn nhấn mạnh, đoàn kết dân tộc phải đi đôi với đấu tranh chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, các hành vi và hoạt động gây tổn hại đến đoàn kết dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét