Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

HÃY CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Vừa qua vụ việc Công ty tổ chức sự kiện Mây Lang Thang để ca sĩ Khánh Ly hát bài hát ngoài danh mục đăng ký bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để công kích chế độ ta. Đối tượng chúng hướng đến là giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc. Qua đó, chúng vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, áp đặt quan điểm máy móc trong nghệ thuật, trấn áp những nghệ sĩ đấu tranh cho tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, làm trầm trọng hoá việc cấp phép lưu hành hoặc cấm lưu hành các tác phẩm nghệ thuật nhậy cảm của cơ quan nhà nước, điều đó cho thấy, âm mưu lợi dụng văn học nghệ thuật trong đó có âm nhạc và các hoạt động âm nhạc; đây là một trong nhữn thủ đoạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Từ vụ việc trên, chúng ta phải khẳng định, việc ca sỹ Khánh Ly hát bài hát không có trong danh sách đăng ký biểu diễn là hoàn toàn sai trái với quy định; việc xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với công ty TNHH Mây Lang Thang là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật và đầy tính nhân văn. Những lời lẽ rêu rao của các thế lực thù địch không có mục đích gì khác hơn là lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin, hiểu biết còn hạn chế về pháp luật của một bộ phận văn nghệ sĩ và công chúng để kích động nói xấu Đảng và Nhà nước ta, gây bức xúc trong giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc.

Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong hoạt động quản lý, biểu diễn hoạt động âm nhạc và hưởng thụ các tác phẩm âm nhạc trong thời gian tới. Để khắc phục được điều này, trước hết:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, các lực lượng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của các cấp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn tác phẩm âm nhạc, nhất là những nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân (công chúng yêu âm nhạc)

Phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật. Nâng cao năng lực, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đội ngũ các văn nghệ sĩ cũng cần phải nêu cao trách nhiệm của công dân thể hiện tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương, gia đình, qua phần sáng tác cũng như là biểu diễn tác phẩm nghệ thuật của mình, để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Công chúng yêu âm nhạc cần phải biết hưởng thụ và tiếp nhận những tác phẩm nghệ thuật một cách chọn lọc, có văn hoá, biết nhận diện đấu tranh và loại bỏ những sản phẩm văn hoá độc hại ra khỏi đời sống văn hoá tinh thần./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét