Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?

Chính sách dân tộc, công tác dân tộc ở Việt Nam có vai trò cơ bản sau:

Một là, cụ thể hóa , hiện thực hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc là một bộ phận quan trọng của đường lối cách mạng Việt Nam, là một bộ phận hữu cơ trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ta. Thực hiện có hiệu quả chính sách  dân tộc, công tác dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Hai là, trực tiếp góp phần phát triển và nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và các vùng miền của đất nước. Đồng thời, góp phần động viên, khuyến khích, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội.  

Ba là, trực tiếp góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, tăng cường an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vai trò này, thể hiện ở: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách  dân tộc, công tác dân tộc còn góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững chắc, nhất là các vùng biên giới của đất nước.

Bốn là, trực tiếp góp phần giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu trong cộng đồng các dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số về giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hội nhập quốc tế.

Năm là, trực tiếp góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chống phá sự nghiệp cách mạng đất nước.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét