Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA NHỮNG PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN NÀO?

Một là, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân. Theo đó, việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thông qua hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương, lực lượng  vũ trang trên địa bàn; tổ chức lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên, các tổ đội công tác các cấp; thông qua hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật, kế hoạch hóa gia đình…

  Hai là, thông qua thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện công tác dân tộc trên từng địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ba là, phối hợp và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung phối hợp là toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động của công tác dân tộc. Tuỳ theo tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ từng địa phương mà xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, biện pháp phát huy vai trò, trách nhiệm từng tổ chức, lực lượng tham gia, đảm bảo thiết thực, tính khả thi cao. Chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo của tổ chức đảng, chính quyền góp phần nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc.

 Bốn, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp. Mọi hoạt động của công tác dân tộc đều thông qua việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống chính trị cơ sở. Do đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, của Hội đồng nhân dân…sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét