Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc là quá trình tác động của nhà nước để điều hành, điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số để những tác động đó diễn ra theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc bao gồm các mặt hoạt động sau: Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực dân tộc; tuyên truyền, phổ biến, chế độ, chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc; tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách và chương trình liên quan đến lĩnh vực dân tộc; xây dựng và tổ chức bộ máy thực hiện; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc.

Thực chất quản lý nhà nước về công tác dân tộc là thực hiện luật pháp, chính sách và chương trình liên quan đến lĩnh vực dân tộc; đồng thời đây còn là sự kết hợp hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước với sự tham gia của các cộng đồng dân cư ở các vùng dân tộc thiểu số.

Nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc bao gồm 11 nội dung: Ban hành và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện phân công, phân cấp có hiệu quả trong lĩnh vực công tác dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số; kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều biện pháp, hình thức để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và chủ động tham gia vào quá trình thực hiện; xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc; nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn tình hình công tác dân tộc, chiến lược công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về công tác dân tộc[1].[1] Xin xem Nghị định Số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét