Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC HIỆN NAY CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT LÀ GÌ?

Vấn đề dân tộc ở Việt Nam là những nội dung nảy sinh trong các quan hệ tộc người ở nước ta và quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến mỗi tộc người và mối quan hệ tộc người, quan hệ quốc gia dân tộc, đòi hỏi  Đảng, Nhà nước phải quan tâm giải quyết.

Vấn đề dân tộc ở Việt Nam biểu hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phản ánh tính đa dạng, phong phú, nhiều chiều cạnh của các quan hệ tộc người ở Việt Nam, tác động, ảnh hưởng xấu đến mỗi tộc người và các quan hệ dân tộc nước ta, đòi hỏi Đảng, Nhà nước có chủ trương, chính sách dân tộc cụ thể để giải quyết.

Thực chất giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay là xác định chính sách dân tộc nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ dân tộc, xây dựng quan hệ tộc người tốt đẹp: Bình đẳng, đoàn kết, giúp mhau cùng phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu  “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện nay, ở Việt Nam cần tập trung vào giải quyết các vấn đề dân tộc sau: Phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc; nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào; xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu của địa phương; củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng ở các địa bàn xung yếu vùng sâu, biên giới, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất ổn định xã hội. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét