Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC “SÁCH” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG!

Lợi dụng việc tuyên truyền cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, RFA đã đăng tải bài viết: “Sách của ông Trọng & cuộc “đánh bóng” cuối đường đua!” trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do với những nội dung xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của Tổng Bí thư cũng như công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, việc tuyên truyền sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự chuyển tải trực tiếp về đường lối, chủ trương của Đảng. Tuyên truyền có vai trò rất quan trọng đối với một chính Đảng cầm quyền. Nhiệm vụ thứ nhất của bất cứ một chính đảng nào có trọng trách đối với tương lai là thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn của cương lĩnh và sách lược của mình. Công tác tuyên truyền là một hoạt động trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị trong xã hội, tạo nên không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng đã đề ra.

Theo đó, mục đích của việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức và xác định quyết tâm hành động dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Nhờ có những đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khơi dậy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh của các ngành, các cấp, hệ thống chính trị; sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Không phải là việc tuyên truyền “không còn phù hợp”, “hoàn toàn sáo rỗng” hoặc chỉ là sự “đánh bóng”, “chỉ để ca ngợi” như RFA đã viết.

Thứ hai, nội dung sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự tổng kết và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng thông qua thực tiễn. Nội dung cuốn sách gồm 40 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những khái quát, đánh giá nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là những chỉ đạo thực hiện phương hướng phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại các Hội nghị Trung ương, hội nghị toàn quốc, các chuyến thăm, buổi làm việc với một số địa phương, cũng như những chỉ đạo đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành. Trong đó, nổi bật là các chỉ đạo tiếp tục đổi mới, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực nghiên cứu, dự báo, chủ động ngăn ngừa xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội. Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức của từng cấp, từng ngành và cả địa phương cần nỗ lực vượt qua; những cơ hội phải nhanh chóng nắm bắt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Điều này, khẳng định những trích dẫn, lập luận cho rằng nội dung cuốn sách không “đưa ra những kinh nghiệm”, “hữu ích” hay không đóng góp “điều hành quốc gia” của RFA là sai trái.

Mọi người dân Việt Nam cần tỉnh táo nhận diện, tích cực đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, bẻ cong sự thật, chống phá của những kẻ như RFA! Đồng thời, đoàn kết, nâng cao trách nhiệm trong quán triệt, hiện thực những tư tưởng, quan điểm và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét