Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

1- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quá trình tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cần chú trọng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, củng cố lòng tin của toàn dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân.
2- Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng về chính trị, xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo; đảm bảo thống nhất nội dung trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, góp phần thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chương trình, Đề án của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, phải chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; giữ vệ sinh cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, v.v.
3- Chú trọng nâng cao thu nhập và bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Giải quyết tốt vấn đề này chính là thực hiện tốt nội dung cơ bản của Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, góp phần xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân.

4- Thường xuyên chú trọng thực hiện tốt tiêu chí về quốc phòng an ninh. Cụ thể là: xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội, v.v. Để bảo đảm vững mạnh, cấp ủy, chính quyền vừa phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng, vừa ưu tiên tuyển chọn những công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe tốt, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Cùng với đó, phải bảo đảm huấn luyện đủ 100% quân số biên chế theo kế hoạch và thực hiện tốt công tác bảo quản vũ khí trang bị, cất giữ đúng nơi quy định, không để xảy ra mất mát, cháy nổ. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng cần phát huy tốt vai trò của các lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, nhằm đạt yêu cầu “An ninh, trật tự xã hội”, để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét