Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

“Đảng lãnh đạo kinh tế” là một tất yếu khách quan

Thời gian qua, trước những  hạn chế, khó khăn của đất nước, dựa vào những sự kiện thực tế, như: lạm phát, giảm phát, sự suy giảm tốc độ tăng trưởng, thất nghiệp, tham nhũng và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, một số quan điểm cho rằng, “Đảng không lãnh đạo kinh tế”. Đây là một quan điểm sai trái, xuyên tạc thực tế lịch sử. Cả lý luận khoa học và thực tiễn lịch sử đã khẳng định “Đảng lãnh đạo kinh tế”  là một tất yếu khách quan 
Quan điểm “Đảng không lãnh đạo kinh tế” đã lẫn lộn hiện tượng với bản chất, tạo ra ranh giới giả tạo giữa kinh tế và chính trị, gieo rắc sự mù mờ trong nhận thức về chính trị, coi Đảng chỉ nên tự khuôn mình trong phạm vi “chính trị”, Đảng không nên can dự vào kinh tế, để kinh tế theo quy luật, mệnh lệnh của thị trường, để cho các nhà quản lý, quản trị nhà nước và doanh nghiệp đảm trách. Từ đó bộc lộ những mưu toan thâm độc, tinh vi hòng làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tạo ra những thẩm thấu tiêu cực và sai lầm trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, thì mọi vấn đề về cuộc sống của nhân dân, về sự ổn định và phát triển đất nước, cả đối nội và đối ngoại đều thuộc về nội dung, thẩm quyền và trách nhiệm lãnh đạo của Đảng. Đây là những lĩnh vực của tồn tại và phát triển con người và xã hội, đất nước và dân tộc, trong hiện tại và tương lai, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà Đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đó là trọng trách lịch sử của Đảng, do dân tộc và nhân dân ủy thác. Điều 4, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Thực tiễn cho thấy, Đảng ta hoàn toàn có năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh lãnh đạo Nhà nước và trên mọi lĩnh vực của xã hội. Đó là điều không ai có thể phủ nhận. Kể từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội, trong đó có 30 năm Đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới, chưa bao giờ Đảng xem nhẹ, buông lỏng vấn đề lãnh đạo kinh tế. Trái lại, nhờ chú trọng lãnh đạo kinh tế, bảo đảm sự đúng đắn và nhất quán về quan điểm chính trị trong lãnh đạo kinh tế mà Đảng ta đã giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế quan trọng ở tầm chiến lược, vĩ mô, tạo ra những đột phá trong đổi mới, mở cửa và hội nhập, đưa đất nước phát triển với thế và lực như hiện nay. Hơn nữa, từ những trải nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo kinh tế và quản lý kinh tế, Đảng đã từng bước trưởng thành về năng lực, không ngừng đổi mới phương thức và phương pháp lãnh đạo; tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận, đường lối lãnh đạo kinh tế - một lĩnh vực trọng yếu, huyết mạch của lãnh đạo xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét