Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ LÀ TRÁCH NHIỆM THIÊNG LIÊNG CỦA MỖI CÔNG DÂN

Thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Điều đó đã thành ý thức của mỗi người Việt Nam, nó được xuất phát từ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Nghĩa vụ cao quý này đã được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong Luật Nghĩa vụ quân sự của nước ta.  Hiện nay, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, lực lượng thanh niên là những người tiên phong trong việc canh giữ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo đang diễn ra gay gắt hiện nay, đòi hỏi mọi người dân đều phải nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương của Đảng là: Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội..., xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ngày càng hiện đại.  Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên đòi hỏi mọi cấp mọi ngành, mọi người dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là rất thiêng liêng, đầy khó khăn gian khổ và lâu dài khi kẻ thù của chúng ta chúng đang dùng mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi sảo quyệt để chống phá. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này cần phải có một sức mạnh tổng hợp cả vật chất và tinh thần. Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp là phải có được nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Điều đó chỉ có được khi mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành ý thức đầy đủ được nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Vì vậy, mọi công dân, mọi tổ chức, lực lượng đều phải tham gia theo phạm vi và khả năng của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét