Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, CỦA CÁC LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch là yếu tố cơ bản bảo đảm sự thắng lợi của cuộc đấu tranh này. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc chống Việt Nam của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng toàn quân, toàn dân ta, là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam, không phân biệt, giai cấp, dân tộc, tôn giáo trẻ, già, trai, gái, miền xuôi, miền ngược. Cuộc đấu tranh này đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng, các chủ thể, tất cả các dân tộc, của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…
Dù là đồng bào dân tộc đông người hay ít người, sinh sống ở miền núi hay miền xuôi, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có sự khác nhau, nhưng trong lịch sử đồng bào các dân tộc luôn đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, hun đúc nên phẩm chất cao quý của con người Việt Nam. Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đã xây dựng nền văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú và độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Truyền thống quý báu này cần được phát huy hơn nữa trong tình hình mới.
Phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn và hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.Vấn đề này rất quan trọng trong phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc hiện nay là phải phát huy được vai trò to lớn của đồng bào các dân tộc trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cần nhận thức rõ rằng, cuộc đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng chỉ thu được thắng lợi khi mà quần chúng nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số nhận thức rõ bản chất sai trái của âm mưu thủ đoạn đó, ủng hộ và cùng tham gia với các cơ quan chức năng của nhà nước, địa phương vạch mặt, chỉ tên bọn phản động, phê phán, đấu tranh với những cá nhân, tổ chức có biểu hiện sai trái trong chấp hành chính sách dân tộc, hoặc lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng.
Để phát huy được điều này, ngoài việc giáo dục cho đồng bào các dân tộc còn phải đồng bào thực hiện tốt công tác dân tộc trên từng địa bàn sinh sống, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét