Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

BỒI DƯỠNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CHO QUÂN NHÂN, GÓP PHẦN TÍCH CỰC TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Bồi dưỡng phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức quân nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh các biện pháp nâng cao nhận thức của người quân nhân về đại đoàn kết toàn dân tộc, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần quan tâm giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của người quân nhân, tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, của đơn vị và địa phương. Bồi dưỡng cho người quân nhân có mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mg Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nâng cao đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh; ngăn chặn mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng và những biểu hiện tiêu cực khác. Rèn luyện cho quân nhân tinh thần chịu đựng gian khổ, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Xây dựng ý thức, hành vi chấp hành kỷ luật, pháp luật. Tăng cường đoàn kết quân nhân, quân dân.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, tri thức toàn diện, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.Bồi dưỡng cho quân nhân nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tiến hành các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại về thực tiễn sản xuất, đời sống, khả năng truyền thụ tri thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội cho nhân dân, có năng lực hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu, tư vấn, đề xuất tổ chức và hoạt động thực tiễn nhằm tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bồi dưỡng cho quân nhân có kỹ năng tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân, tiến hành các hoạt động xã hội, công tác thanh niên, phụ nữ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tập hợp quần chúng và phát động phong trào thi đua ử đơn vị cơ sở.
Bồi dưỡng cho quân nhân biết nói tiếng các dân tộc thiểu số, biết phong tục tập quán, truyền thống, bản sắc, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đóng quân. Có hiểu biết về tín ngưỡng tôn giáo, đặc điểm của tín ngưỡng, tôn giáo, tình hình sinh hoạt của các tôn giáo ở địa phương, làm tốt công tác vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, Nhà nước, xây dựng và tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, chống việc lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Bồi dưỡng và hình thành tác phong công tác cho quân nhân, như bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lắng nghe, học tập nhân dân, đồng thời biết vận động, tập hợp, hướng dẫn nhân dân, biết thuyết phục nhân dân hăng hái tham gia hoạt động cách mạng.
Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.Xây dựng, tổ chức đội ngũ cán bộ chính trị, đội ngũ cán bộ tuyên huấn, cán bộ khoa học, các giảng viên trong quân đội có khả năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Muốn vậy phải chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, để họ có tính nhạy bén chính trị, năng lực tư duy, khả năng khái quát, phương pháp đấu tranh và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải quy tụ được đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học, các giảng viên có trình độ, nhiệt huyết chuyên sâu trên các lĩnh vực làm nòng cốt thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh trên mặt trận này. Thành lập các nhóm, các bộ phận nghiên cứu trên các lĩnh vực: dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, pháp luật, kinh tế, quản lý xã hội…Thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng luyện dũng khí, thái độ kiên quyết, quả cảm, không khoan nhượng, nhưng luôn tỉnh táo, sáng suốt cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét