Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Trong giai đoạn hiện nay, trước sự sụp đổ của chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội ra sức tấn công vào nền tảng tư tưởng của các đảng cộng sản (chủ nghĩa Mác - Lênin), nhằm tiếp tục thay thế và củng cố tư tưởng của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới. Một trong những luận điểm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá đó là nguyên lý về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Các thế lực chống cộng và thù địch lập luận rằng: C.Mác đã gắn cho giai cấp công nhân sứ mệnh mà nó không có chỉ bởi vì ông thương đó là giai cấp nghèo khổ; rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về chất, đã trở thành “chủ nghĩa tư bản nhân dân”, nhà nước tư bản đã là “nhà nước phúc lợi chung” và theo tự nhiên nhà nước tư bản sẽ dần “tiệm tiến” lên nhà nước xã hội chủ nghĩa, nó không còn dựa trên sự bóc lột lao động làm thuê nữa; rằng công nhân ở các nước tư bản không còn bị bóc lột, địa vị của họ đã có sự thay đổi căn bản , cho nên không còn sứ mệnh lịch sử nữa.
Những lập luận trên kể cả những người ít hiểu biết cũng đều khẳng định rằng đó là những luận điệu mị dân, phản động của chủ nghĩa chống cộng và các thế lực thù địch. Câu trả lời về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã được các nhà kinh điểm chủ nghĩa Mác – Lênin đưa ra từ rất lâu đó là chân lý không thể bàn cãi. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do điều kiện khách quan quy định chứ không phải là do tình thương của C.Mác mà ông gán cho giai cấp công nhân. Địa vị khách quan đó là do giai cấp công nhân chính là sản phẩm của nền đại công nghiệp, nền đại công nghiệp đã làm cho giai cấp công nhân phát triển cả về số lượng và chất lượng và do đó họ tự ý thức được vị trí, vai trò của mình trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội loài người.
Trong giai đoạn hiện nay mặc dù chủ nghĩa tư bản có sự điều chỉnh thich nghi, tuy nhiên sự điều chỉnh, thích nghi đó cũng là do sự đấu tranh quyết liệt của chủ nghĩa xa hộ, của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động, do xu thế của thời đại mà có chứ không phải do sự thay đổi bản chất của chế độ tư bản.
 Mặc dù hiện nay chúng ta đều thừa nhận, sự điều chỉnh thích nghi đã làm cho chủ nghĩa tư bản tạm thời tiếp tục phát triển và chiếm ưu thế, giai cấp công nhân ở các nước tư bản có một bộ phận đã có của ăn, của để, đã “trung lưu hóa”. Nhưng cái sự “trung lưu hóa” ấy cũng chỉ là sự phản ánh mức sống của họ trong điều kiện mới chứ không phải là sự thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản, và càng không làm thay đổi bản chất cách mạng của giai cấp công nhân. Nhìn nhận xã hội tư bản hiện nay ai cũng thấy rõ những mâu thuẫn trong nòng nó không hề giảm đi mà ngày càng gắt gắt thêm. Nhiều học giả tư sản cũng phải thừa nhận rằng: trong xã hội tư ban số người giàu chỉ chiến 10% nhưng sở hữu đến 90% tài sản, còn 90% số người còn lại thì chia nhau 10% tài sản. Vậy xã hội tư bản có thật sự công bằng, tiến bộ? Câu trả lời là không, vì sự bất công đó nó đã được biểu hiện ra về mặt xã hội là các cuộc khủng hoảng trầm trọng và những phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, mà điển hình là phong trào chiếm phố Wuôn ở Mỹ năm 2017.
Một điểm nước cần khẳng định trước xu thế của thời đại, trước sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, của cách mạng khoa học công nghệ thì giai cấp công nhân càng phát triể vì nó là sản phẩm của nền đại công nghiệp, do vậy giai cấp công nhân vẫn là người có sứ mệnh lịch sử quyết định cho sự phát triển của xã hội loài người đến một tương lại tốt đẹp mà ở đó không còn tình trạng người bóc lột người đó là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Khi tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong điều kiện mới hiện nay, chúng ta không thể không nhắc đến luận điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: “Giai cấp tư sản không những đã rèn những vũ khí sẽ giết mình, mà nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy – những công nhân hiện đại, những người vô sản”. Luận điểm nổi tiếng đó luôn đúng trong mọi điều kiện đặc biệt là trong điều kiện hiện nay./.

1 nhận xét:

  1. giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng triệt để nhất nên giai cấp công nhân cần phải nâng cao trình độ mọi mặt để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình

    Trả lờiXóa