Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

THỰC TRẠNG PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRONG GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Trong những năm qua, việc phê phán các quan điểm sai trái trong giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học đã được quan tâm, nhận thức đúng đắn hơn. Chất lượng các bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học đã được nâng lên, cân đối, hoàn chỉnh hơn giữa lý luận và thực tiễn. Giảng viên đã mạnh dạn đưa các ví dụ thực tế vào phê phán các quan điểm sai trái trong quá trình giảng dạy. Học viên cũng đã vận dụng kiến thức đã học vào tìm hiểu, nhận diện và phê phán các quan điểm sai trái thông qua các hình thức sau bài giảng, đấu tranh trên không gian mạng… qua đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng các bài giảng môn chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và đấu tranh làm thất bại các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác – Lênin và cách mạng Việt Nam nói chung.
Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định cũng phải nhìn nhận việc phê phán các quan điểm sai trái trong giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học và thực tiến đấu tranh cũng còn ở mức độ nhất định, còn xuôi chiều, áp đặt, cứng nhắc, thiếu chiều sâu, chưa phát huy cao độ được nhiều tác dụng. chưa gợi mở cho người học nhận thức đa chiều về các laoij quan điểm sai trái, phân biệt chugs để có hình thức, biện pháp đấu tranh cho phù hợp, nên trong một số bài giảng môn chủ nghĩa xã hội khoa học, cũng như thực tiến đấu tranh, tính chiến đấu , tính thực tiễn còn hạn chế. Những nhận thức và sự vận dụng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái  không đúng, hình thức, biện pháp phê phán trong giảng dạy cũng như trong thực tiễn đấu tranh không phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, sức sống của chủ nghĩa xã hội khoa học. Ảnh hưởng tiêu cực này càng lớn nếu phạm vi nhận thức, vận dụng ở quy mô lớn, thời gian dài. Vì vậy để đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái yêu cầu hiện nay trong giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như trong thực tiễn đấu tranh là:
Trước hết, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nghiên cứu cho người học bằng cách trang bị những kiến thức cơ bản, của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học.
Thứ hai, xây dựng, củng cố cho người học niềm tin cộng sản, gắn việc truyền thụ kiến thức với trang bị kinh nghiệm đấu tranh phê phán.
Thứ ba, phát huy tinh thần, thái độ, trách nhiệm của độ ngũ giảng viên và học viên trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện không đúng trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đấu tranh trên thực tế của cả người dạy và người học./.

1 nhận xét:

  1. học viên cần nghiên cứu sâu chắc vấn đề, và có cái nhìn toàn diện, đồng thời cần tích cự chủ động trong đấu tranh với các luận điểm sai trái

    Trả lờiXóa