Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

NHẬN DIỆN BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày nay, trước những diễn biến phức tạp, nhanh chóng khôn lường của tình hình thế giới, những vấn đề thời đại tác động, ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội nước ta, trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện nhất quán chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà mặt trái của nó là điều kiện, là “mảnh đất màu mỡ” cho chủ nghĩa cá nhân nảy nở. Nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân và chống chủ nghĩa cá nhân là cơ sở khoa học giúp chúng ta đấu tranh có hiệu quả đối với chủ nghĩa cá nhân đồng thời giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta hiện nay, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Chủ nghĩa cá nhân nó nằm ngay trong lòng mỗi con người “ai cũng có một ít”, là kẻ thù bên trong, là giặc “nội xâm”; là kẻ thù “vô hình” nhưng lại biểu hiện trong tư tưởng, hành động của mỗi người. Có lúc Người cho đó là “địch nhân” ở trong lòng mà mỗi người phải chiến thắng “nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển”. Cho nên, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh nội tại giữa cái “thiện” và cái “ác”; giữa cái “đúng” và cái “sai”; giữa cái “tiến bộ” và cái “thoái bộ”. Người viết: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”, “làm cho phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác”.
Theo Hồ Chí Minh “chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể”, “chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng”. Nếu chủ nghĩa tập thể là biểu hiện ở phương châm sống mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người. Mọi lợi ích luôn được kết hợp một cách hài hòa, luôn biết đặt lợi ích của Đảng, cách mạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết… thì trái lại chủ nghĩa cá nhân là “việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Cho nên, muốn có chủ nghĩa xã hội phải, muốn có chủ nghĩa tập thể phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người viết: “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét