Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, cùng với việc chống phá cách mạng Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng – văn hóa xã hội nhằm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm đến một địa hạt khác đó là lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Những âm mưu, thủ đoạn đó được chúng tiến hành trên các mặt chính sau đây:
Chúng tìm mọi cách thông qua các đạo luật, nghị quyết, nhằm lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và quốc tế hóa vấn đề tôn giáo để can thiệp chống phá Việt Nam.
Xúi giục, kích động số phần tử phản động trong tôn giáo người Việt ở nước ngoài tổ chức các hoạt động chống phá về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Hỗ trợ, kích động và chỉ đạo số cực đoan, phản động trong các tôn giáo trong nước hoạt động chống phá.
Lợi dụng vấn đề tôn giáo, kích động tự do tôn giáo gây ra bạo loạn chính trị và các điểm nóng tôn giáo.
Lợi dụng các vấn đề dân tộc kết hợp các vấn đề tôn giáo để chống phá.
Lợi dụng các hoạt động từ thiện, nhân đạo để chống phá.
Để đấu tranh làm thất bại các âm mưu thủ đoạn trên của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà chúng ta đang xây dựng hiện nay cần tập trung vào các vấn đề sau:
Nhận thức rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.
Đấu tranh cương quyết, mềm dẻo, linh hoạt để làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của chúng, giữ vững sự ổn định về chính trị tư tưởng, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng để bạn bè quốc tế hiểu rõ quan điểm đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ để đấu tranh chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch.
Thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng tình đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc toàn dân tộc để thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét