Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

NHẬN DIỆN CHỦ NGHĨA DÂN TÚY HIỆN NAY

Chủ nghĩa dân túy ra đời ở Mỹ và Nga cuối thế kỷ 19, tuy nhiên hiện nay hiện tượng chủ nghĩa dân túy lại trỗi dậy mạnh ở một số nước châu Mỹ, châu Âu và châu Á.
Điều đáng nói là sự trỗi dậy này gây phương hại không nhỏ cho một số quốc gia và tổ chức quốc tế. Ở Việt Nam, đã xuất hiện một số biểu hiện của chủ nghĩa dân túy: Những người cơ hội chính trị ở Việt Nam đang thông qua các thủ đoạn chính trị mị dân để phê phán sự lãnh đạo của Đảng, kích động sự bất bình của nhân dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữa quân đội, công an và nhân dân. Họ tập hợp, lôi kéo một số quần chúng gây nên những hành động cực đoan, vô chính phủ, gây mất ổn định chính trị - xã hội.
Đáng chú ý là thông qua một số hoạt động vận động bầu cử, họ đưa ra những phát ngôn dân túy, những kiến nghị vô trách nhiệm để đạt được những nấc thang quyền lực; thậm chí cả những tuyên bố, thỉnh nguyện trái với Hiến pháp và đường lối, quan điểm của Đảng nhưng họ lại núp dưới danh nghĩa “hợp lòng dân”, tạo ra sự đối lập, dù với Đảng ta, ý Đảng - lòng dân luôn là một. Đứng trước thực trạng này, việc cảnh báo của đồng chí Võ Văn Thưởng là rất kịp thời và cần thiết.
Hiện nay chúng ta đang tập trung đấu tranh, khắc phục 27 biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”, đồng thời chúng ta cũng phải thật tỉnh táo để nhận diện các biểu hiện của chủ nghĩa dân túy thông qua các phát ngôn, hành động dân túy để kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Cảnh báo của đồng chí Võ Văn Thưởng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ trên mặt trận tư tưởng hơn lúc nào hết phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nòng cốt là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng, lý luận...
Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng ta đang thực hiện đẩy mạnh quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, tăng cường công khai dân chủ, minh bạch, đẩy mạnh đối thoại thì chúng ta càng phải tỉnh táo để phát hiện những biểu hiện lợi dụng dân chủ nhằm thực hiện các thủ đoạn chính trị mị dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét