Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

ĐẤU TRANH NHẬN DIỆN CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VỚI LỢI ÍCH CÁ NHÂN THEO QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH


Hiện nay chủ nghĩa các nhân đang là vấn đề nổi nên trong xã hội khá phức tạp, lợi dụng vấn đề lợi ích quốc gia dân tộc, vấn đề mục tiêu cách mạng hiện nay là dân giầu, nước mạnh. Các thế lực phản động, bất mãn chế độ đang thổi phồng lợi ích cá nhân chính đáng, sang thành chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi vô tổ chức. Bản chất chủ nghĩa các nhân là mưu cầu lợi ích cho bản thân bằng mọi cách, từ đó dẫn đến các việc làm sai trái vi phạm nguyên tắc, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, cao hơn nữa là dẫn đến suy thóa về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đề nhận diện phân biệt chủ nghĩa các nhân với lợi ích các nhân, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở những người cách mạng phải biết phân biệt chủ nghĩa cá nhân với lợi ích chính đáng của cá nhân. Người viết: “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”… Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu”. Bởi vì, mỗi người đều có tính cách, sở trường, đời sống riêng của bản thân và gia đình mình, lợi ích của cá nhân luôn gắn liền với lợi ích tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể; chỉ có dưới chủ nghĩa xã hội thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy sở trường, năng lực của mình, chăm lo lợi ích chính đáng của cá nhân góp phần xây dựng cho lợi ích tập thể. Chỉ có điều khi lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể thì đòi hỏi người cách mạng phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể. Thật có lý khi Đảng ta khẳng định phải giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích: cá nhân - tập thể - xã hội; phải thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trong đó coi trọng lợi ích chính đáng của người lao động, “khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp”. Thực chất đây là quan điểm của Đảng để giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chống chủ nghĩa cá nhân và khuyến khích, quan tâm, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cá nhân.

1 nhận xét:

  1. hoàn thành công việc của mỗi cá nhân là hoàn thành nhiệm vụ chung của tập thể và mỗi người nên tự xây dựng cho mình ý thức làm việc vì tập thể, vì công việc chung để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.

    Trả lờiXóa