Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO TOÀN XÃ HỘI, TẬP TRUNG VÀO ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

Muốn làm phá sản, thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, vấn đề quan trọng trước tiên là phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với vấn đề này. Đảng ta nhận định: “Nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong các ngành, các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc nhận thức đó còn hạn chế hơn. Vì thế, vấn đề quan trọng đầu tiên vẫn là nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, các lực lượng của đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi giai đoạn khác nhau, yêu cầu, của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm có sự khác nhau, với những biện pháp cụ thể khác nhau. Trong tình hình hiện nay, việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội với âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch cần thực hiện tốt một số vấn đề cụ thể sau:
Tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc.Cần phải làm cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số thấy rõ tính chất nguy hiểm và tác hại của các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự ổn định và phát triển đất nước, đối với cuộc sống của chính đồng bào, đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng.
Yêu cầu quan trọng đặt ra hiện nay là, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hệ thống chính trị tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, cả ở vùng đồng bào dân tộc đều phải nhận thức đúng, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch; thấy rõ tính chất nguy hiểm, những tác hại từ âm mưu đó đối với khối đoàn kết thống nhất dân tộc và sự nghiệp cách mạng nước ta, đối với cuộc sống của nhân dân ta, đối với chính cuộc sống của đồng bào dân tộc. Trong đó cần tập trung vào các đối tượng là cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số.
Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm chô toàn xã hội thấy rõ, trong quá trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn coi đoàn kết là vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược, làm nên sức mạnh to lớn cho cách mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét