Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

THỰC HIỆN TỐT CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN CHO ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực tế cho thấy, dù có thực hiện nhiều nội dung, giải pháp đấu tranh chống âm mưu, thủ đọn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch như thế nào, nhưng cuộc đấu tranh ấy không thể đạt được hiệu quả mong muốn, nếu chúng ta không quan tâm đứng mức và không thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa là mục đích, yêu cầu, vừa là giải pháp đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc và điều kiện vật chất, tinh thần cho cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân tộc và sự nghiệp cách mạng nước ta.
Trong tình hình mới, trước những diễn biến phức tạp, khó lường và những khó khăn của tình hình thế giới, của nền kinh tế thế giới và đất nước, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu “sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Mục tiêu của sự phát triển ấy cũng chính là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó thực sự là việc làm “có lợi cho dân”, nhất thiết chúng ta phải làm và thực hiện thật tốt, phải chú trọng cả mục tiêu phát triển kinh tế lẫn mục tiêu phát triển xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét