Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

NHẬN DIỆN SỰ XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là xuyên tạc, phủ nhận những thành quả của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Tuy nhiên, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc, phủ nhận.
Xuyên tạc sự thật là một thủ đoạn quen dùng của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Họ thường tập trung xuyên tạc vị thế lãnh đạo của Đảng, khi cho rằng “chế độ một đảng lãnh đạo chỉ đưa dân tộc đến ngõ cụt”(!). Gần đây, trên một số trang mạng xã hội, họ rêu rao rằng “Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ngày càng lún sâu vào xu thế lụn bại, tụt dốc không phanh”(!). Xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, họ cho rằng “Đó là sự bế tắc của những người cộng sản, bởi đường lối này là đầu Ngô mình Sở”(!). Xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, gắn với chủ trương “Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”, họ cho rằng “đường lối trung dung này tự cô lập Việt Nam, tước đi cơ hội hợp tác với các nước lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(!). Xuyên tạc những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, họ cố bịa đặt: “đất nước đang lâm vào khủng hoảng toàn diện”(!)...
Dẫn một số biểu hiện nổi bật của thủ đoạn xuyên tạc nói trên để thấy rằng, các thế lực thù địch không chừa lĩnh vực nào, miễn là có thể làm lẫn lộn “thật, giả”, gây hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin ở cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ chính trị hiện nay; qua đó, hòng phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Tuy nhiên, vị thế đang lên của Việt Nam trên trường quốc tế xét ở mọi lĩnh vực đã bác bỏ những xuyên tạc ác ý.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa