Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu với mỗi người Việt Nam yêu nước. Do đó, Bảo Giang có cố tình đặt điều nói xấu, xuyên tạc và tung tin ngụy tạo về Người thì cũng chỉ là một hành động “bàn tay không che nổi mặt trời”…Nói đến Hồ Chí Minh không chỉ người Việt Nam chân chính, mà rất nhiều người trên thế giới, thậm chí cả những người không cùng chiến tuyến với Người đều phải nể trọng. Bởi lẽ, Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng nhân ái cao cả, thấm đượm chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Người luôn tìm cách giác ngộ cho mọi người về quyền con người, tố cáo mạnh mẽ tội ác, áp bức, bất công của thực dân, đế quốc xâm lược. Người là chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược, giải trừ chủ nghĩa thực dân, chống mọi áp bức đối với con người; đồng thời, có khát vọng xây dựng một xã hội mới tốt đẹp – xã hội xã hội chủ nghĩa. Người đã hiến trọn cuộc đời cho dân tộc và “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Bên cạnh đó, nhân cách cao đẹp của Hồ Chí Minh còn được tôn đẹp lên bởi trí tuệ của Người. Người để lại cho đời sau di sản tư tưởng, lý luận đồ sộ, hàm chứa những triết lý nhân sinh sâu sắc trong cuộc sống và là kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người là nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao, nhà báo, nhà thơ… ở vai trò nào, Người cũng để lại chỉ dẫn sáng suốt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Điều đó làm cho trí tuệ của Hồ Chí Minh sáng trong muôn đời, tô đậm thêm nhân cách cao đẹp của Người.
Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ai có thể phủ nhận, bôi đen hình tượng Hồ Chí Minh. Nói xấu Hồ Chí Minh là hành động trái với sự thật, bởi cuộc đời Người như một chân lý của cái “chân, thiện, mỹ”. Những kẻ có tâm xấu muốn đặt điều vu khống, nói xấu, “bôi đen” hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như Bảo Giang chẳng khác nào những “chó điên”, điên cuồng húc đầu vào núi.
Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin truyền thông, lợi dụng diễn đàn mở cũng như sự lan truyền rộng, nhanh của internet, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và nhân cách Hồ Chí Minh. Nhưng những hành động ấy chỉ như “dã tràng se cát”, bởi cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng không một chút bụi mờ, đã trở thành giá trị văn hóa thẩm thấu một cách tự nhiên vào đời sống của mỗi người Việt Nam yêu nước.

2 nhận xét:

  1. Mọi người dân Việt Nam luôn nhớ công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vì vậy mỗi người dân; nhất là cán bộ, Đảng viên phải thường xuyên học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Người.

    Trả lờiXóa