Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH ĐỂ NGĂN NGỪA TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA

Muốn phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả thì đòi hỏi phải có phương châm rõ ràng. Trước đây chúng tôi đã đề cập đến phương châm kiên trì trong đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đó là phương châm cơ bản mang tính xuyên suốt và lâu dài.
Bên cạnh đó phải coi trọng và thực hiện tốt phương châm tự phê bình và phê bình. Bởi vì, đây là cách tạo ra cơ chế bảo đảm cho sự thắng lợi của mặt tích cực đối với mặt tiêu cực trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nếu biết cách tự phê bình và phê bình sẽ làm cho những khuyết điểm "lộ diện" và mất dần đi, người cán bộ, đảng viên sẽ khắc phục hết khuyết điểm, nhược điểm, làm cho tính tiêu cực mất đi và tính tích cực nhiều lên. Vì thế tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên như "rửa mặt hằng ngày" của mỗi cán bộ, đảng viên; khéo léo đưa các khuyết điểm ra trước tập thể, biết khuyến khích và bảo vệ những người phê bình những khuyết điểm đó; phê bình việc chứ không phê bình người; phê bình để tạo sự đoàn kết, thống nhất; phê bình trên tinh thần đồng chí thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, khéo léo nhưng phải kiên quyết trong phê bình, có như vậy mới làm cho mặt tiêu cực mất dần đi và mặt tích cực tăng dần lên.
Việc kết hợp "xây và chống" để đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng là một phương châm quan trọng. Thực hiện phương châm "xây và chống", thì không được coi nhẹ mặt nào, nhưng trong đó phải lấy "xây" là chính. "Xây" là xây dựng một xã hội phát triển toàn diện để bảo đảm cho sự thắng lợi của mặt tích cực trong mỗi con người và tổ chức. Trong đó coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết của mỗi con người và tổ chức. Phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng "như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Bởi vì, sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi tổ chức sẽ nâng cao khả năng "miễn dịch" trước sự tác động chuyển hóa từ bên ngoài và bên trong. Sự đoàn kết trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái trong nội bộ, góp phần xây dựng con người và tổ chức trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi nguy cơ "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".
"Chống" là chống mặt tiêu cực trong mỗi con người và tổ chức. Chống thâm nhập phá hoại tư tưởng từ các thế lực bên ngoài. Chống lũng đoạn nội bộ, làm tha hóa cán bộ của các thế lực thù địch; chống tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, "địa phương chủ nghĩa".
Kết hợp "xây và chống" chính là để giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa thực hiện dân chủ rộng rãi, vừa coi trọng kỷ cương, kỷ luật, kết hợp chủ động đấu tranh phòng ngừa "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với tích cực tiến công làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch với tinh thần tích cực "giữ vững bên trong" và "tự bảo vệ mình là chính".

1 nhận xét:

  1. Để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả cụ thể.

    Trả lờiXóa