Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

TÍNH CẤP THIẾT GIÁO DỤC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

Cuộc đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, lý luận có tầm quan trọng hàng đầu, nhằm bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, của xã hội ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững nền tảng chính trị - tinh thần của xã hội, chống sự chệch hướng con đường phát triển của đất nước.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nội dung lý luận và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Thật sự coi trọng giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp luận khoa học để xem xét, phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cho tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu hơn vào các tầng lớp nhân dân, thực sự là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

2 nhận xét:

  1. Phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nội dung lý luận và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

    Trả lờiXóa