Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước,vì vậy giáo dục, rèn luyện nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc để cho thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những năm qua, công tác giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc có nhiều đổi mới nên đã thu hút được nhiều thanh niên tham gia. Kết quả thu được là rất tích cực, đã góp phần hình thành lớp thanh niên thời đại mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa thực sự vững tin vào độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giảm sút ý chí phấn đấu, vươn lên, ngại khó, ngại khổ; sống thực dụng, ích kỷ, vi phạm kỷ luật, pháp luật Nhà nước, coi nặng giá trị vật chất... Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, một phần do một bộ phận thanh niên chưa được trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, lại thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cùng với những tác động khách quan từ mặt trái của kinh tế thị trường, tệ quan liêu, tham nhũng và sự chống phá của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có một bộ phận không nhỏ thanh niên. Trong khi đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với thanh niên chưa được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm đúng mức, hiệu quả giáo dục chưa cao nhất là hiệu quả giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Để định hướng nhận thức và hành động cách mạng cho nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên một cách đúng đắn, việc giáo dục lý tưởng sống và trau dồi đạo đức, nhân cách nói chung, ý thức bảo vệ Tổ quốc chân chính nói riêng là vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay, trong đó cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên hiện nay.
Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở. Do đó, cấp ủy đảng các cấp cần xác định rõ nội dung giáo dục tuyên truyền. Phát huy sức mạnh của mọi tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên. Gắn công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở vững mạnh với công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên.
Hai là, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.
Nội dung và phương pháp giáo dục có vị trí, vai trò quan trọng trong nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên, do đó cần phải đổi mới. Về nội dung giáo dục phải đúng, đủ những vấn đề cần chuyển tải, phải gắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với tâm lý thanh niên. Về phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải đa dạng, phong phú thông qua phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử và văn hóa, các lễ hội truyền thống, các ngày lễ, kỷ niệm dân tộc của Đảng, của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, địa phương,vì đây là môi trường thuận lợi nhất để những nội dung, phương pháp giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc đến với thanh niên hiệu quả nhất. 
Ba là, xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt trong đó có nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Môi trường xã hội là nơi để thanh niên thể hiện sức trẻ của mình, là nơi để họ vận dụng những kiến thức, kỹ năng, sức sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là nơi thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc của mình. Môi trường xã hội trong lành là điều kiện giúp thanh niên có nhận thức, thái độ, động cơ đúng đắn trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện phẩm chất, nhân cách vànhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm của bản thân trước gia đình, địa phương, cơ quan, đơn vị, Tổ quốc và nhân dân.Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang tạo ra môi trường thuận lợi, mở ra cho thanh niên nhiều cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều thách thức. Vì vậy, muốn tận dụng được cơ hội để phát triển và hòa nhập với thế giới, đồng thời lọc bỏ được những tác hại thì thanh niên Việt Nam phải tích cực tự học tập tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt, có như vậy đứng vững và phát triển.
Sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng là rất to lớn, vẻ vang và cũng đầy khó khăn gian khổ. Để giữ vững độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội thì thanh niên Việt Nam những chủ nhân tương lai của đất nước phải được giáo dục, rèn luyện về mọi mặt, trong đó giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét