Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI, XÉT LẠI LÀ VẤN ĐỀ CÓ TÍNH QUY LUẬT CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HIỆN NAY

Trong suốt tiến trình lịch sử phát triển Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, giai cấp công nhân luôn phải tiến hành đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột, giải phóng giai cấp, dân tộc, nhân loại. Cùng với quá trình đó, để phong trào tồn tại và phát triển thì giai cấp công nhân và các đảng cộng sản còn phải tiến hành một cuộc đấu tranh rất gay go và quyết liệt với một loại kẻ thù giấu mặt và trá hình, núp dưới bóng chủ nghĩa Mác để chống lại chủ nghĩa Mác và phản bội lại phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đó là chủ nghĩa cơ hội, xét lại.
Chủ nghĩa cơ hội xét lại là trào lưu tư tưởng đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin là tàn dư tư tưởng tư sản, tiểu tư sản trong Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Là sự hi sinh lợi ích cơ bản lâu dài của giai cấp và phong trào công nhân vì lợi ích trước mắt của một bộ phận. Thực chất đó là sự đầu hàng trước những trào lưu tư tưởng tư sản và phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa cơ hội, xét lại tồn tại dưới nhiều hình thức biểu hiện: Về lý luận, đó là sự chiết trung, ngụy biện sẵn sàng thay đổi quan điểm tư tưởng cơ bản để trục lợi; về kinh tế, chúng mang tư tưởng thực dụng sẵn sàng đánh đổi cả phong trào vì lợi ích kinh tế trước mắt của một nhóm người; về hành động, hành động phiêu lưu, lúc tả lúc hữu, lúc thì nóng vội, lúc thì chủ quan từ bỏ mục tiêu cách mạng, thủ đoạn thì tinh vi lắt léo sẵn sàng thoả hiệp với mọi loại trào lưu khi có lợi. Chủ nghĩa cơ hội, xét lại có quá trình hình thành gắn với quá trình đấu tranh giữa hai hệ tư tưởng tư sản và vô sản, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế với các trào lưu phi xã hội chủ nghĩa, các quan điểm sai trái và các hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.
Cuộc đấu tranh này là một quá trình thường xuyên liên tục có những lúc Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế phải chịu đựng những hậu quả tai hại do chủ nghĩa cơ hội, xét lại gây lên làm kìm hãm phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa, cản trở sự phát triển của nhân tố cách mạng vô sản, làm chệch hướng sự phát triển của phong trào cách mạng và phá vỡ tính thống nhất của phong trào, cắt xén, bóp méo, xuyên tạc dẫn đến phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin trên nhiều phương diện.
Lợi dụng chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng thoái trào, Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế đang gặp khó khăn thử thách, chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động đang điên cuồng chống phá chủ nghĩa cơ hội, xét lại đẩy mạnh chống phá Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Đây cũng là biểu hiện để chúng ta nhận rõ bộ mặt nham hiểm và những âm mưu thủ đoạn thâm độc xảo quyệt của chúng.

Đối với cách mạng Việt Nam hiện nay mặc dù chủ nghĩa cơ hội xét lại với những biểu hiện chưa rõ nét nhưng những phần tử cơ hội xét lại luôn cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước, các thế lực phản động quốc tế nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, đòi đa nguyên về chính trị, đa Đảng đối lập, đòi từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trước sự thoái hoá của một bộ phận cán bộ đảng viên, tình trạng tham nhũng, lãnh phí đang hoành hành và những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của chúng ta những phần tử cơ hội xét lại tiếp tục lợi dụng chống phá. Vì vậy chúng ta phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cơ hội, xét lại, đây không những là vấn đề mang tính quy luật trong sự phát triển của Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, mà còn là yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Do vậy đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội xét lại trong Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế nói chung, Việt Nam nói riêng là vấn đề quan trọng để xây dựng Đảng ta vững mạnh và là vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn cấp bách hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét