Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Là một bộ phận quan trọng của thanh niên Việt Nam, thanh niên Quân đội có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Do đó, sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội liên quan mật thiết đến chất lượng và khả năng tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên Quân đội.
Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, lớp lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên trong Quân đội đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của ông cha; chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, thanh niên Quân đội cùng nhân dân cả nước đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Quân đội là lực lượng nòng cốt góp phần trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đi đầu trong phòng, chống thiên tai; chấp nhận khó khăn, gian khổ nơi biên giới, hải đảo, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh.
Hiện nay, thanh niên Quân đội được tuyển chọn kỹ, có trình độ học vấn cao, được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa và sức khỏe; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội ta1. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trực tiếp là của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, công tác vận động thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn trong Quân đội đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức Đoàn thường xuyên được kiện toàn, đóng vai trò tích cực trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng. Các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… đã được phát động rộng khắp, thu hút tuyệt đại bộ phận đoàn viên, thanh niên tham gia. Những hoạt động đó đã bảo đảm cho công tác thanh niên trong Quân đội thực sự là trường học lớn để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuyệt đại đa số thanh niên Quân đội hiện nay có tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, giác ngộ sâu sắc mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó máu thịt với nhân dân; có đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Họ đã và đang chứng tỏ là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, quá trình vận động, tập hợp thanh niên trong Quân đội hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế, cần tiếp tục khắc phục. Công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên ở một số đơn vị chưa sâu, thiếu cách làm mới, chưa thật sự hấp dẫn, cuốn hút thanh niên. Sinh hoạt đoàn còn đơn điệu; tính chiến đấu chưa cao. Kiến thức, năng lực của một bộ phận cán bộ đoàn chưa ngang tầm. Ở một số đơn vị, hoạt động phối hợp với địa phương còn mang tính thời vụ, chưa đồng bộ. Một bộ phận thanh niên Quân đội nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới chưa sâu sắc; nhận diện về đối tượng, đối tác chưa rõ ràng; ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao; còn để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Thực tiễn đó đòi hỏi cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong Quân đội; từ đó, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh niên một cách phù hợp, hiệu quả.
Trước hết, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác thanh niên trong Quân đội. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của tổ chức đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên. Để làm được điều đó, cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, nhu cầu hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; thường xuyên chỉ đạo cho tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên về nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động, bảo đảm giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bám sát nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị các cấp cần nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác thanh niên, thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn công tác thanh niên một cách kịp thời, sát, đúng. Người chỉ huy các cấp cần đánh giá đúng và biết cách khai thác, phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ; tạo môi trường thuận lợi để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cống hiến, rèn luyện, tiến bộ, trưởng thành. Đồng thời, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho hoạt động; duy trì thành nền nếp chế độ nghe cán bộ đoàn báo cáo và gặp gỡ đối thoại với thanh niên; tuyệt đối tránh khoán trắng công việc cho tổ chức Đoàn.
Hai là, tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần chú trọng giáo dục truyền thống, mục tiêu, lý tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên. Giáo dục chính trị phải gắn liền với giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và kỷ luật Quân đội; chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; xây dựng ý thức và thói quen chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nền nếp và tác phong chính quy cho thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bồi dưỡng, xây dựng nhân cách, lối sống lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu, tự giác chấp hành mọi chế độ quy định của đơn vị; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; nhận rõ đối tượng và đối tác. Thường xuyên cung cấp cho thanh niên những thông tin mới, có tính định hướng; kịp thời phát hiện, sàng lọc những nguồn thông tin không chính thống, thiếu căn cứ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên Quân đội, cần kết hợp công tác quản lý, giáo dục của tổ chức với động viên tinh thần tự học tập, rèn luyện của mỗi người; hình thành phong trào “Tự giác, tự quản, tự rèn”; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hoá, phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thanh niên.
 Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, v.v. Thanh niên vốn sôi nổi, ham hiểu biết, sáng tạo, khám phá cái mới. Vì vậy, công tác thanh niên trong Quân đội phải mang tính phong trào. Thông qua tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ để làm cho trí tuệ, tiềm năng, sáng tạo của thanh niên Quân đội được phát huy. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào thanh niên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu, khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu, những việc mà lãnh đạo, chỉ huy đang quan tâm, trăn trở, tìm cách tháo gỡ. Muốn làm được điều đó, cần có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tạo điều kiện để các phong trào thi đua đi vào thực chất, không phô trương, hình thức hoặc ganh đua, chạy theo thành tích; bảo đảm “phát” là có “động”; khởi động phong trào đi liền với duy trì phong trào; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn lệch lạc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Bốn là, chăm lo xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa trong Quân đội, đội dự bị tin cậy của Đảng. Hoạt động của tổ chức Đoàn ở các cấp cần giữ vững nguyên tắc, chế độ sinh hoạt và bảo đảm đúng chức năng; gắn xây dựng tổ chức Đoàn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, đủ điều kiện tham gia vào đội ngũ lãnh đạo và phục vụ lâu dài trong Quân đội. Đồng thời, coi trọng kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên trách, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên ở các cơ quan, đơn vị; chăm lo bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ trợ lý thanh niên các cấp. Chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tăng cường chỉ đạo tổ chức Đoàn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tính chủ động, sáng tạo, độc lập, tự quản của tổ chức Đoàn, để nó thực sự là nơi tập hợp, giáo dục, rèn luyện thanh niên; là tổ chức vì thanh niên, là người bạn, người đồng chí, đồng hành với thanh niên. Tổ chức Đoàn phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy cùng cấp; quan tâm, chăm lo đến nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên đóng góp ý kiến, góp ý với cán bộ, đảng viên và các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phấn đấu đưa phong trào của đơn vị phát triển không ngừng. Từng đoàn viên, thanh niên cần tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn; thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nguồn: http://tapchiqptd.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét