Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC LÀ MỘT THỨ TÔN GIÁO; MỘT THỨ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG?

Cuộc đấu tranh bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa giai cấp tư sản và giai cấp tư sản là điều hiển nhiên bởi nó khác nhau về bản chất và lợi ích; nhưng đáng buồn là trên thực tế một số kẻ nhân danh là "hiền sỹ"; "con lạc cháu hồng" lại đi rêu rao rằng: chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác - Lênin cũng chỉ là một thứ tôn giáo, một thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Tư duy, lập luận, bảo vệ "con đường chính trị" của mình thì tùy vào nhãn quan chính trị, bản lĩnh, lập trường, quan niệm và lợi ích của mỗi người hoặc (nhóm người).
Vậy chủ nghĩa xã hội khoa học có phải là một thứ tôn giáo; là học thuyết không tưởng? Sự thật về mặt lý thuyết và học thuật xin phép không cắt nghĩa, nhưng hãy thử làm một phép so sánh đã được kiểm nghiệm trên thực tế sẽ thấy sự khác nhau rất cơ bản về bản chất giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với tôn giáo; giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với chủ nghĩa xã hội không tưởng:
Thứ nhất, sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với tôn giáo:

Sự khác nhau
Tôn giáo
CNXHKH
1. Thế giới quan
Duy tâm
Duy vật
2. Lực lượng thay đổi xã hội
Thần thánh
Lực lượng chính trị là giai cấp công nhân
3. Phương pháp
Tu hành
Đấu tranh
4. Kết quả
Hơn 2000 năm, không thay đổi được xã hội
Gần 1 thế kỷ tạo ra thời đại mới: từ CNTB lên CNXH
Thứ hai, sự khác nhau về chất giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với chủ nghĩa xã hội không tưởng:
Sự khác nhau
CNXH Không tưởng
CNXH Khoa học
1. Cơ sở kinh tế kỹ thuật
Kỹ thuật thủ công trong nông nghiệp, tiểu công nghiệp
Công nghiệp hiện đại, xã hội hóa ngày càng cao
2. Cơ sở chính trị - xã hội
Nhân dân lao động bị áp bức bóc lột nói chung (nông dân, thợ thủ công…)
Giai cấp công nhân hiện đại
3. Cơ sở nhận thức
Nhận thức cảm tính
Nhận thức khoa học
4. Phương pháp
Cải lương xã hội
Cách mạng xã hội
5. Hiệu quả
Chủ nghĩa xã hội không tưởng phát triển tỷ lệ nghịch với phong trào công nhân
Phát triển cùng sự phát triển của phong trào công nhân, thực hiện bước tiến trong giải phóng xã hội


Từ hai bảng so sánh trên cho thấy, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời là bước phát triển về chất trong dòng chảy tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân loại. Do đó không thể đồng nhất chủ nghĩa xã hội khoa học với một thứ tôn giáo nào đó hoặc là chủ nghĩa xã hội không tưởng. Kính mong các "hiền sỹ" – những người vốn tự xưng danh "vì nước, vì dân" nghiên cứu, suy xét.

3 nhận xét:

  1. Tôn giáo chỉ là sự ru ngủ, còn CNXH mới là tương lai của chúng ta

    Trả lờiXóa
  2. CNXH sẽ là tương lai, còn tôn giáo không hẳn là sự ru ngủ vì đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới và tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

    Trả lờiXóa