Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta và Chủ tịch Hồ chí Minh đã nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đưa cả nước đi lên CNXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 87 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nguồn gốc sâu xa từ ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta. Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc tới cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện, cả lý luận và thực tiễn. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ta đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, và đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Với lòng biết ơn sâu sắc khi nói về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Uống nước nhớ nguồn. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười”.
Nhưng gần đây, kẻ thù của CNXH đã xuyên tạc đủ điều nhằm bôi nhọ và hạ thấp hình ảnh của Cách mạng Tháng Mười Nga. Họ cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ có ý nghĩa địa phương, chỉ có giá trị thuần túy ở Nga; qua đó, phủ nhận tính tất yếu và biện chứng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như của cách mạng XHCN nói chung, phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin… đều nhằm phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực, lái các dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Độc lập dân tộc và CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luôn hướng tới lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, gắn độc lập dân tộc với CNXH là thể hiện sự trung thành của toàn Đảng, toàn dân ta với con đường mà Cách mạng Tháng Mười đã mở ra. Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội” . Dù thế giới có những thay đổi, biến động lớn lao, nhưng mà thời đại mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra là không thay đổi, con đường mà nhân dân ta đi là đúng đắn. Chỉ có đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân ta mới thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Tổ quốc Việt Nam XHCN mới trở nên phồn vinh, thịnh vượng và được bảo đảm vững chắc; dân tộc Việt Nam mới cùng tiến bước theo nhịp bước của thời đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét