Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

Những thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới ở Việt Nam là không thể phủ nhận, trong đó, GCCN Việt Nam phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, thể hiện vai trò to lớn đối với sự nghiệp đổi mới. Vậy mà, trên một số trang mạng đã xuất hiện những quan điểm sai trái, xuyên tạc hòng phủ nhận địa vị chính trị, vai trò của GCCN Việt Nam.
Các thế lực thù địch cho rằng: Ở Việt Nam, công nghiệp chưa phát triển, GCCN số lượng ít, chất lượng hạn chế, không phải là con đỏ của nền công nghiệp hiện đại. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay cơ cấu GCCN Việt Nam rất đa dạng, không thuần nhất, có ở mọi khu vực kinh tế: Nhà nước, tư nhân, liên doanh với nước ngoài và có sự phân hoá... nên không đủ khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.
Đây là âm mưu, thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch; nhưng những luận điệu mà chúng nêu ra hòng bóc méo bản chất vấn đề, xáo trộn nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, lung lạc ý chí chính trị của cán bộ, đảng viên.
Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội thế giới đang trong tình trạng khủng hoảng, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mặc dù đạt được nhiều thành tựu to lớn, song còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện khủng khoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế của nước ta trong những năm qua không cao. Thêm vào đó là tình trạng tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong bộ máy đảng và Nhà nước rất phức tạp, nghiêm trọng. Các tổ chức công đoàn của công nhân trong các công ty liên doanh với nước ngoài, 100% vốn nước ngoài chưa phát huy được vai trò của mình trong việc tập hợp, tổ chức, giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ giác ngộ cho công nhân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.
Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyếl liệt hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới, tác động đến niềm tin của quần chúng nhân dân v vai trò lãnh đạo của GCCN. Ngoài ra, chúng còn dùng những triết lý phản động đphủ nhận sứ mệnh lịch sử của GCCN, ra sức chia rẽ trong hàng ngũ công nhản bằng các tư tưởng cơ hội; đua ra luận điệu nhiều giai cấp lãnh đạo xã hội mới tránh được độc tài hoặc trong thời đại khoa học - công nghệ thì quyền lãnh đạo thuộc về ầng lớp thức.
Chúng ta khỏng phủ nhận những hạn chế của GCCN Việt Nam (như số lượng ít, chưa được rèn luyện nhiều trong đại công nghiệp, trình độ học vấn, tay nghề còn thấp...) mà nguồn gốc sâu xa là do trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời kỳ quá độ còn thấp. Nhưng, điều đó không đủ căn cứ để phủ nhân vai trò sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam. Việt Nam, GCCN vẫn là giai cấp duy nhất có vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi những lý do sau:
Một , GCCN Việt Nam sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm. Họ không chịu cảnh áp bức, bóc lột, luôn có sự gắn kết lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc làm cho nghị lực và tính triệt để cách mạng nhân lên gấp bội.
Hai là, GCCN Việt Nam ra đời và từng bước trưởng thành trong không khí sục sôi của hàng loạt các phong trào yêu nước, các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp... thông qua các phong trào đó có tác dụng đối với việc giáo dục, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm chống thực dân Pháp của GCCN và nhân dân ta.
Ba là, ảnh hưởng của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đã cổ vũ GCCN Việt Nam đứng lên gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước ta đấu tranh lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới.
Bấn là, GCCN Việt Nam đa số có nguồn gốc xuất thân từ nông dân, đã có mối liên hệ tự nhiên, gắn bó máu thịt với nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác; sớm có một Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, có đường lối đúng đắn... đó là điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo của GCCN với giai cấp nông dân và toàn dân tộc.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của lịch sử, GCCN Việt Nam có những chuyển biến quan trọng tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành đông đảo bộ phận công nhân trí thức, thông qua đội tiền phong của mình, GCCN đang phát huy tốt vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho mục tiêu: "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tất cả những yếu tố ấy khẳng định GCCN Việt Nam là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới mục tiêu cuối cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét