Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0 đang có tác động mạnh mẽ sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo ra những cơ hội và thách thức lớn đối với mỗi quốc gia trong thời đại ngày nay. Trước bối cảnh đó, các thế lực thù địch đãtận dụng triệt để những ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đẩy mạnh việc truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta. Đặc biệt là chúng đã lợi dụng các trang mạng xã hội có lượng truy cập lớn làm phương tiện chủ yếu để chuyển tải, phát tán các thông tin sai trái, thù địch đến đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân. Vì vậy,việc nhận dạng chính xác âm mưu, thủ đoạn và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là hết sức cần thiết.
Giáo dục chính trị tư tưởng là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng, có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao nhận thức trong phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự bùng nổ của mạng xã hội và các thiết bị đầu cuối thông minh. Nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải toàn diện, đồng thời phải sử dụng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sát thực tiễn, gần gũi với đời sống và thực tế học tập, công tác của cán bộ, nhân dân; phải chủ động phát huy hết lợi thế của mạng internet, tăng cường cung cấp, cập nhật thường xuyên các thông tin, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước trên các Website, Cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái của mọi người dân. Thường xuyên cập nhật lên không gian mạng những thông tin chính thống với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng…
Kết hợp tuyên truyền nội bộ và công khai trên các trang mạng xã hội,  báo điện tử, cổng thông tin điện tử về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vạch trần bản chất các quan điểm sai trái, thù địch của chúng trên không gian mạng nhằm giáo dục cho mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường sức “miễn dịch”, tự đề kháng của mỗi người dân trước những quan điểm sai trái, phản động lợi dụng những thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét