Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÒNG VÀ CHỐNG "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Phòng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là sử dụng tổng hợp các chủ trương, biện pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kinh tế, hành chính, luật pháp nhằm ngăn chặn nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Vì thế làm tốt việc phòng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả hơn, góp phần cô lập, vô hiệu hóa, không để những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" truyền lan, thẩm thấu vào đời sống của xã hội, tiến tới xóa bỏ những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong xã hội ta. Nếu không làm tốt việc phòng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", để cho hiện tượng này tự do nảy sinh, phát triển trong xã hội sẽ thành nguy cơ, một căn bệnh trầm kha của xã hội thì khó có thể khắc phục được, tất yếu sẽ dẫn đến những đổ vỡ xã hội, phá vỡ nền tảng chính trị, xã hội của chế độ ta.
Chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là sử dụng tổng hợp mọi biện pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các biện pháp kinh tế, hành chính, luật pháp để xử lý, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả mọi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nảy sinh trong xã hội theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của các tổ chức nhằm củng cố nền tảng tư tưởng, nền tảng chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do đó, làm tốt việc chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong xã hội sẽ góp phần tạo ra một xu hướng nhận thức tư tưởng, dư luận xã hội tích cực đối với đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đồng thời có tác dụng "răn đe", cảnh báo, để mọi người nêu cao cảnh giác, không bị cuốn vào vòng xoáy của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không tự làm tha hóa chính mình, qua đó làm cho các chủ trương, biện pháp phòng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả hơn.
Như vậy, phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn liền với nhau, trong đó "phòng" là chính, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài; "chống" là điều kiện không thể thiếu, có ý nghĩa cấp thiết. Trong các nội dung, hình thức, biện pháp "phòng" cũng bao hàm cả ý nghĩa, tác dụng "chống", tương tự như vậy, trong các nội dung, hình thức, biện pháp "chống" cũng bao hàm cả ý nghĩa, tác dụng "phòng". Do đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành các nội dung, hình thức, biện pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" phải kết hợp chặt chẽ, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không được tuyệt đối hóa hoạt động nào. Nếu các chủ thể, các lực lượng tham gia chỉ nhấn mạnh đến "chống" mà không quan tâm đúng mức đến "phòng" thì khó có thể ngăn chặn được nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", theo đó "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn tiếp tục phát triển. Ngược lại, nếu chủ thể và các lực lượng tham gia chỉ lo "phòng" mà không lo "chống" thì những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã bộc lộ ở con người và tổ chức không được xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để, sẽ trở thành tác nhân làm cho "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tiếp tục lây lan, thâm nhập vào các cá nhân và tổ chức và sẽ đến lúc không thể kiểm soát được tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét