Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Đặc điểm thiết chế xã hội truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam

Trình độ phát trin thiết chế xã hi các tc người không đồng đều. Sự chênh lệch về thiết chế xã hội ở các tộc người được phân chia thành các nhóm theo thang bậc khác nhau. Mt s tc người thiu s min núi còn nh hưởng khá đậm nét tàn dư kinh tế, xã hội nguyên thy. Các tc người ca vùng đồng bng có trình độ thiết chế xã hi cao, xã hi được t chc cht chẽ.
Có s đan xen, chng ln các thiết chế xã hi ở các tộc người. Bui đầu dng nước - thi k Văn Lang, Âu Lc, thiết chế nhà nước tng bước xâm nhp vào đời sng các tc người. Thi k Bc thuc, thiết chế xã hội nhà nước ca người Hán ch ph biến đồng bng, tổ chức đến cp xã. Các thôn làng vẫn bo tn sinh động thiết chế xã hội tc người.
S đan xen, chng ln các thiết chế xã hi ch thc s din ra mnh m kể từ khi nước ta bước vào thi k độc lp t ch k t thế k XI tr đi. Thiết chế xã hi địa phương tc người cùng song hành tn ti với thiết chế nhà nước. Trong tng khu vc nht định, các tc người có trình độ phát trin kinh tế xã hi cao hơn đã áp đặt thiết chế xã hi ca mình lên các tc người ph thuc. Mặt khác, các tc người sng xen k vi nhau đãnh hưởng ln nhau v thiết chế xã hi.
Thiết chế xã hi truyền thống phn ánh s phân hóa xã hi rt rõ nét thông qua t chc xã hi, quan h s hu, cơ cu giai tng xã hội, b máy qun lý cng đồng, lut tc quy định Các dân tc Vit, Hoa, Khơ-me, Chăm là nhng dân tc vào trình độ phân hóa xã hi sâu sc hơn c và đã đi đến thành lp nhà nước, xã hội đã phân hóa thành nhiu giai tng khác nhau.
Các tc người Tày, Nùng, Thái, Mường đã vào giai đon xã hi bắt đầu có phân hóa giai cp. Các tc người trình độ phân hóa giàu nghèo như nhóm Hmông - Dao, Tng Miến, Th, Cht... T chc xã hi ca họ thường là các làng bn, chưa xut hin hình thc t chc cao hơn. Vai trò ca già làng, trưởng h, trưởng bn rt ln và được cng đồng tôn trng.
Nhóm tc người còn mang đậm du n nguyên thy thuộc nhóm ngôn ng Môn - Khơme Tây Bc, Trung B và dc Trường Sơn - Tây Nguyên. Quyn s hu đất rng thuc v c cng đồng. Tính cng đồng và tinh thn dân ch rt cao. Vai trò ca ch làng và hi đồng già làng có tính quyết định. Du n mu h khá đậm nét trong hôn nhân, gia đình, dòng h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét