Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

SỰ KHÁC NHAU GIỮA DÂN CHỦ VÔ SẢN VÀ DÂN CHỦ TƯ SẢN

So sánh và phân biệt dân chủ vô sản (dân chủ xã hội chủ nghĩa) với dân chủ tư sản, V.I.Lênin đã khẳng định: “ dân chủ vô sản là nền dân chủ gấp triệu lần hơn dân chủ tư sản”. Sự khác nhau căn bản giữa hai nền dân chủ đó thể hiện ở bản chất mục tiêu của dân chủ, đó là  ở chỗ dân chủ thuộc về ai. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của đại đa số nhân dân lao động, đại diện và phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động. Còn dân chủ tư sản là nền dân chủ thiểu số của giai cấp tư sản, đại diện và phục vụ cho lợi ích của thiểu số bóc lột.
Khác nhau ở bản chất của giai cấp dân chủ: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mang bản chất của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thông qua sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa; là nền dân chủ nhất nguyên bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng mácxít - Lênin. Còn dân chủ tư sản là nền dân chủ mang bản chất của giai cấp tư sản, thông qua sự quản lý của nhà nước tư sản; dù có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo dưới hình thức đa nguyên, nhưng về bản chất nó vẫn là phục tùng sự lãnh đạo của giai cấp tư sản bóc lột.
Khác nhau ở cơ sở khách quan quy định bản chất giai cấp dân chủ:
Cơ sở khách quan quy định bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu, phù hợp với tính chất, trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất, cho phép tạo nên sự bình đẳng về quyền lực của đại đa số nhân dân lao động. Còn cơ sở khách quan quy định bản chất của chế độ dân chủ tư sản là chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thừa nhận chế độ người bóc lột người, tạo nên sự bất bình đẳng, đối kháng sâu sắc về lợi ích trong xã hội.
          Khác nhau ở cơ sở chính trị - xã hội của chế độ dân chủ: Cơ sở chính trị - xã hội của chế độ dân cng dân, chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của giai cấp công nhân, khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ tri thức và các tầng lớp lao động khác dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Còn cơ sở chính trị - xã hội của giai cấp tư sản là bản chất của giai cấp tư sản.
          Khác nhau ở hình thức, cơ chế thực hiện dân chủ: Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện thông qua nhà nước pháp quyền XHCN, còn đối với dân chủ tư sản đó là nhà nước pháp quyền tư sản.
Khác nhau ở mục tiêu của dân chủ: Mục tiêu của dân chủ xã hội xã hội chủ nghĩa là hướng tới giải phóng con người, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thực hiện một nền dân chủ thực sự trên mọi mặt đời sống xã hội. Còn mục tiêu của dân chủ tư sản là nhằm duy trì, thiết lập, bảo vệ lợi ích, sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, sự bất công trong xã hội, sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc, kìm hãm sự tiến bộ, văn minh của nhân loại. Thực hiện một nền dân chủ giả hiệu, giả dối và cắt xén.
Những sự khác biệt căn bản đó là cơ sở để nhận thức, đồng thời là cơ sở để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đồng thời là cơ sở để đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động xuyên tạc về dân chủ ở các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét