Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

MỐI QUAN HỆ "TỰ DIỄN BIẾN" VÀ "TỰ CHUYỂN HÓA" HIỆN NAY

"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa” có cùng nguồn gốc và cùng dẫn tới làm suy yếu, rối loạn, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa."Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đều xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan bên trong, về tổ chức, đó là: sai lầm trong đường lối chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng hiệu lực quản lý của Nhà nước không được phát huy, kinh tế trì trệ, tụt hậu, xã hội bất ổn, văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp; Đồng thời, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn do tác động khách quan của "diễn biến hòa bình". Từ đó dẫn tới sự thay đổi trong nội bộ ta, theo chiều hướng xấu, chiều hướng tiêu cực và sẽ tạo ra sự suy thoái, xuống cấp của chế độ, dẫn đến chuyển hóa về bản chất thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa. Về cá nhân, đó là: "lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu bản lĩnh chính trị, hoang mang, dao động trước các tác động của các yếu tố" bên ngoài; thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên; không chủ động học tập, nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... Như vậy, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có cùng nguồn gốc, có quan hệ tương hỗ, tác động qua lại với nhau là hệ quả nảy sinh từ phương thức, thủ đoạn giống nhau và đều hướng tới làm suy yếu, rối loạn dẫn tới sụp để chế độ xã hội chủ nghĩa.
"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là hai giai đoạn kế tiếp và có quan hệ tương hỗ với nhau.
Về thực chất, "tự diễn biến" là sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực bên trong mỗi cá nhân và tổ chức, trong hệ thống chính trị và trong xã hội; diễn ra từ những thay đổi dần dần các quan niệm giá trị, từng bước xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những biểu hiện "tự diễn biến” đó nếu không được kịp thời và kiên quyết ngăn chặn sẽ dẫn đến "tự chuyển hóa” - sự thay đổi bản chất, rời bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ngả về chủ nghĩa tư bản.
"Tự chuyển hóa" là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong mỗi con người. Trong đó, yếu tố "tiêu cực và tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên; yếu tố tích cực, xã hội chủ nghĩa suy thoái dần, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự biến đổi này sẽ làm cho đất nước chuyển sang thể chế chính trị khác, không còn là chủ nghĩa xã hội nữa. "Tự chuyển hóa" là kết quả của quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ, từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản chủ nghĩa. Về cá nhân cũng diễn biến theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ, từ lập trường tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa sang lập trường tư bản chủ nghĩa, thậm chí có trường hợp chống đối lại chế độ xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" là hai quá trình khác nhau nhưng lại gắn kết với nhau trong một quá trình vận động, biến đổi của đất nước cũng như trong các tổ chức và mỗi con người. Quá trình diễn ra "tự diễn biến" cũng là quá trình diễn ra "tự chuyển hóa" nhưng ở trong những giới hạn nhất định. Đến một lúc nào đó thì từ "tự diễn biến" sẽ dẫn tới "tự chuyển hóa" toàn bộ; lúc đó đất nước, tổ chức, con người sẽ thay đổi hoàn toàn về bản chất chính trị. Quá trình diễn ra "tự diễn biến" làm cho quá trình "tự chuyển hóa" diễn ra nhanh hơn. Và ngược lại, mỗi bước "tự chuyển hóa" cũng thúc đẩy quá trình "tự diễn biến" mạnh mẽ thêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét