Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Bản chất và âm mưu thâm độc của chiến lược diễn biến hòa bình do các thế lực thù địch sử dụng ở nước ta là: núp dưới những hình thức, thủ đoạn “hòa bình”. Đây là cuộc chiến tranh không có biên giới, vì nó diễn ra trong mọi mặt đời sống xã hội, từ từ thẩm thấu qua các chiêu bài chủ yếu như: lợi dụng phương tiện thông tin  đại chúng, tình báo, thư, tiền, hàng..... lợi dụng tôn giáo, dân tộc để kích động gây bạo loạn  lật đổ... Những thủ đoạn, nội dung diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch đã sử dụng ở nước ta thường là: thực hiện tổng hợp các biện pháp, chống phá trên mọi mặt của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh và sẵn sàng gây bạo loạn lật đổ.
Cụ thể:
- Về chính trị tư tưởng: các thế lực thù địch coi đây là mặt trận hàng đầu để tập trung chống phá. Chúng chống phá về hệ tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng, xuyên tạc đi đến hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo... từ đó gây “tự diễn biến”, khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và sụp đổ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta; chống phá, đánh vào tổ chức, nhân sự nội bộ của ta; kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, bôi xấu chế độ; chúng tiến hành xuyên tạc, phủ nhận thành tựu cách mạng, thành tựu đổi mới của dân tộc ta.
  - Các hoạt động phá hoại về kinh tế, tài chính: trong các thủ đoạn diễn biến hòa bình, kẻ địch xác định mặt trận kinh tế là mũi nhọn. Chúng chống phá đường lối, chính sách kinh tế; thúc đẩy chuyển hóa cơ cấu kinh tế, thành phần kinh tế, xâm nhập, chiếm lĩnh các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế quan trọng...; từ đó thúc đẩy, chuyển hóa nền kinh tế của nước ta sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Mục đích là làm chuyển hóa chế độ kinh tế, qua đó làm thay đổi về chế độ chính trị của chúng ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Lợi dụng cơ chế thị trường và chính sách mở cửa, bằng mọi phương tiện, hình thức trong quan hệ với ta như: đầu tư, hội thảo, tham quan, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm để tuyên truyền, kích động tư nhân hóa nhằm xóa bỏ ranh giới kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và kinh tế thị trường TBCN, qua đó dần lái nền kinh tế của ta theo hướng TBCN.
- Chống phá trên mặt trận văn hóa - xã hội: đây là lĩnh vực gần gũi nhất trong đời sống xã hội. Kẻ địch xác định đây là mảnh đất thuận lợi cho chúng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình. Chúng chống phá đường lối, chính sách văn hóa - xã hội; thúc đẩy sự biến đổi chệch hướng giá trị văn hóa, đạo đức; biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp; lợi dụng các mâu thuẫn, khiếu kiện, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ… để chống phá Đảng, Nhà nước ta; từ đó thúc đẩy sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Trên mặt trận này chúng tập trung tuyên truyền, kích động, khuyến khích lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, dần dần làm suy thoái đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.... làm cho chúng ta hoang mang, xa rời lý tưởng, gây rối loạn chính trị, xã hội. Âm mưu này chúng tập trung vào những đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và giới văn nghệ sỹ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Lợi dụng những phương tiện liên lạc hiện đại như điện thoại di động, mạng Internet, sách báo, băng hình... để tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Gần đây, tệ nạn ma túy học đường, thuốc lắc phát triển cũng không nằm ngoài thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.  
- Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xã hội: chúng chống phá đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội và công an nhân dân,… tạo bước chuyển hóa lực lượng vũ trang, sẵn sàng tạo cớ răn đe, can thiệp quân sự và xâm lược nước ta khi điều kiện chín muồi. Thủ đoạn của chúng là tranh thủ mọi thời cơ tạo ra sự biến động, mất ổn định về mặt an ninh xã hội, cấu kết với những phần tử phản động trong nước để chống phá ta, lợi dụng những vấn đề tôn giáo để gây mất ổn định và chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
Có thể nói, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn mọi lúc, mọi nơi tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta, âm mưu của chúng ngày càng tinh vi và thâm độc. Chính vì vậy, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều biện pháp toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội, phù hợp với từng điều kiện cụ thể./.

1 nhận xét: