Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

PHẢI CHĂNG NHỮNG NGƯỜI MÁCXÍT LÀ NHỮNG NGƯỜI CỔ VŨ CHO HÀNH ĐỘNG CHÍNH TRỊ BẠO LỰC

Từ phía những người căm ghét chủ nghĩa cộng sản, chúng ta dễ bắt gặp một cái nhìn miệt thị cho rằng: “những người mácxít là những người cổ vũ cho hành động chính trị bạo lực”. Đó là những quan điểm ngụy biện ngây ngô của một số kẻ muốn chống lại chủ nghĩa Mác, ủng hộ cho những kẻ muốn duy trình một xã hội tư bản thuần túy. Chúng ta biết rằng trong lịch sử đã có rất nhiều cuộc cải cách thường được coi là hòa bình, ôn hòa lại làm bùng lên xung đột, đẫm máu, như phong trào dân quyền ở Mỹ. Ngược lại, rất nhiều cuộc cách mạng thường được coi là bạo lực lại diễn ra khá hòa bình như cuộc cách mạng bôn-sê-vích ở Nga năm 1917. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển đến nay chủ nghĩa tư bản, từ bản chất của nó, luôn đồng hành với chiến tranh toàn cầu (Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Chiến tranh thế giới lần thứ hai), với bóc lột thuộc địa, diệt chủng và nạn đói. “Quá trình đẫm máu” của chủ nghĩa tư bản vấn đề bạo lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự khác hẳn nhau về mọi phương diện. Cần phải thấy rõ phong trào công nhân không phải là bạo lực mà là chấm dứt bạo lực. Chụp mũ cho cách mạng xã hội chủ nghĩa tính chất bạo lực sự vu khống của những kẻ tư biện, hoặc là thiếu hiểu biết, muốn che lấp đi tính chất bóc lột, hiếu chiến của chủ nghĩa tư bản mà thôi. Nhưng sự thật của cái chế độ xã hội ấy đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ là không thể có sự vĩnh hằng và là xã hội cuối cùng của loài người được. Và thực tiễn những gì đang xảy ra trên thế giới đã chứng minh cho cái gọi là hành động chính trị bạo lực của ai và do ai.

1 nhận xét: